Innehåll

Balans nr 2 2010

Debatt: FAR SRS ägnar sig inte åt akademikersnobberi

I Balans nr 1/2010 framförde Lena Edsbäcker, C-G Ekström, Claes Westerberg, Christer ABrahamsson och Anna Halldenius en del åsikter och påståenden, som enligt Caisa Drefeldt och Lotta Jörgensen innehöll vissa felaktigheter. Därför gör de här ett förtydligande.

Det första påståeendet är att omställningen av revisionsplikten för mindre aktiebolag skulle vara den utlösande faktorn som ledde till att FAR SRS vidgade sin medlemskrets. I debattartikeln beskrivs FAR SRS som en revisorsorganisation vilket inte stämmer. FAR SRS är en branschorganisation. Branschorganisationen FAR SRS verkar för att bevaka frågor som rör hela revisions- och rådgivningsbranschen, det vill säga både revision och annan kvalificerad rådgivning.

För att återgå till påståendet att FAR SRS vidgade sin medlemskrets på grund av revisionsfrågan vill vi klargöra att denna fråga väcktes långt innan revisionspliktens vara eller inte vara började debatteras. Förslaget väcktes så tidigt som senvåren 2006 i samband med ett av dåvarande FAR:s dotterföretags strategimöte för sin styrelse. Det fanns då, som kanske författarna kan erinra sig, ingen utredning om revisionsplikten. Regeringen beslutade 7 september 2007 att tillsätta en utredning som skulle se över bland annat reglerna för revision för små företag. I utredningsdirektivet fanns inget krav om revisionspliktens avskaffande utan detta kom efter valet och regimskiftet. 14 december 2007 lämnade nuvarande regering ett tilläggsdirektiv med innehållet att revisionsplikten skulle tas bort för små företag.

Orsaken till att beslutet att vidga medlemskretsen och bjuda in redovisningskonsulter dröjde var det pågående samgåendet mellan FAR och SRS som skedde hösten 2006. FAR hade redan innan samgåendet med SRS öppnat upp för fler medlemskategorier än enkom auktoriserade revisorer bland annat genom att bjuda in redovisningsspecialister och skattekonsulter. FAR var alltså inte längre vid samgåendet med SRS en revisorsorganisation, som felaktigen påståtts, utan en branschorganisation.

Redan tidigt på året 2007 tillsatte FAR SRS en interimsstyrelse för den nya redovisningssektionen. Denna interimsstyrelse hade bland annat att utreda och ta fram en standard för redovisningskonsulter. Standarden som finns i dag är ett resultat av samarbetet med SRF och heter Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

En fråga ställs i debattartikeln kring huruvida det verkligen krävs akademisk examen för att arbeta operativt med små företag. Vi anser att det inte går att dra gränsen för behov av en akademisk examen utifrån storleken på företag. Vad är det som säger att inte små företag ställs inför komplexa frågor och då behöver kvalificerat stöd? De konsulter som ändå inte anser att deras kunder har behov av den kunskap som en auktoriserad redovisningskonsult ska besitta, kan ju också välja att verka på marknaden utan auktorisation, något som förekommer i dag och som kommer att förekomma även framöver.

Ett annat påstående är att FAR SRS medvetet vill kräva akademisk utbildning av alla sina medlemmar. En av skribenterna har haft kontakt med FAR SRS i denna fråga och då blivit informerad om att FAR SRS är medlemmar i IFAC. IFAC, som är den internationella organisationen för revisorer, ställer krav på sina medlemsorganisationer avseende bland annat invalsregler. Enligt IFAC:s regler ska en medlem i en av medlemsorganisationerna ha minst en grundutbildning enligt Bolognaprocessen eller likvärdig utbildning. För FAR SRS innebär detta att en utredning måste till för att klargöra vad som avses med likvärdig utbildning. Är en utbildning vid yrkeshögskolan tillräckligt? Den frågan kan inte besvaras direkt i dag, vilket FAR SRS gjort klart för alla utbildningsorganisationer som tillhandahåller KY-utbildningar, eller utbildningar enligt den nya lagen om yrkeshögskolan. Frågan är under utredning. Något som ska klargöras är dock att det inte rör sig om akademikersnobberi som författarna framskymtar.

Auktoriserad redovisningskonsult Lotta Jörgensen är vice ordförande i FAR SRS.

Auktoriserad revisor Caisa Drefeldt är ansvarig för redovisningsfrågor hos FAR SRS.