Innehåll

Balans nr 3 2010

Noteringar: Första åren utan revisionsplikt – så blev det i Danmark

En besparing på 155–160 miljoner danska kronor för företagen, men bara smärre effekter på skatteintäkterna och ingen effekt på den ekonomiska brottsligheten. Det är slutsatserna i en utvärdering som danska Erhvervs- och selskabsstyrelsen gjort av konsekvenserna av revisionspliktens slopande.

Av totalt 74 761 företag som har haft möjlighet att välja bort revision har 17104 gjort det. Det motsvarar 22,8 procent av företagen. En stickprovsundersökning visar emellertid att nästan en tredjedel av dessa fortsatt att använda sig av revisorns tjänster, i form av review eller hjälp med redovisningen. Felfrekvensen i årsredovisningen är något högre bland de företag som valt bort revision, 29,5 procent jämfört med 24,4 procent. I rapporten heter det att den ”ikke er vaesentlig hojere”, men Tomas Algotsson, enhetschef på svenska Skatteverket, tycker att den danska utvärderingen bekräftar de farhågor som myndigheten tidigare har framställt med anledning av det förväntade slopandet av revisionsplikten i Sverige.

– Vi ser en risk för ökat skattebortfall, och det är inte bara ur Skatteverkets synpunkt som det är viktigt att värna om hög kvalitet i redovisning och revision, utan det är viktigt för hela samhället. Skatteverket arbetar under parollen ”Rätt från början”. Risken för att vi måste göra efterhandskontroller minskar om företaget är reviderat.

En stor majoritet, 85,8 procent, av de danska företagen som valt bort revision finns i segmentet företag med en årlig omsättning på 0–0,5 miljoner danska kronor. Genom att beräkna den genomsnittliga kostnaden för revision inom respektive storlekskategori och multiplicera med antalet företag som, inom respektive kategori, valt bort revision, kommer man fram till ett mått på den faktiska besparing som revisionspliktens slopande har inneburit: 155–160 miljoner danska kronor.

Har det i stället inneburit ökade kostnader för samhället?

Den danska utvärderingen visar inte på några sådana tendenser. En kvalitetsgranskning av företagens räkenskaper, utifrån stickprovskontroll, visar att antalet fel i redovisningen är större hos företag som har valt bort revision. ”Men det är inte tal om någon stor skillnad”, skriver rapportförfattaren och påpekar att de flesta felen är av formaliakaraktär och inte gör redovisningen mindre rättvisande. Flest fel förekommer hos de företag som inte har haft någon som helst hjälp av någon revisor, inom den gruppen har var tredje fel i sin årsredovisning.

Danska Skatteverkets, skat, stickprovsundersökning visar att det förekommer fler fel i de oreviderade företagens deklarationer, men skillnaden är inte stor och ligger inom den statistiska felmarginalen. Vad gäller den ekonomiska brottsligheten syns inga tecken på att den skulle ha tilltagit.

rl