Innehåll

Balans nr 5 2010

Debatt: Återbetalningen av momsen blir enklare!

Susanne Malmborg svarar Stefan Ekmark:

1 januari 2010 infördes nya regler om återbetalning av moms till företag etablerade inom EU. Reglerna innebär att svenska företag från och med i år ska lämna sina ansökningar om återbetalning av moms via en e-tjänst som finns tillgänglig på <www.skatteverket.se >.

Skatteverkets roll i hanteringen av ansökningar från svenska företag är att vidarebefordra dessa direkt, utan mellanled, till respektive EU-land för vidare handläggning. Någon bedömning av om en ansökan om återbetalning är i överensstämmelse med avdragsbestämmelser i ett enskilt EU-land görs inte av Skatteverket.

Syftet med den elektroniska ordningen är att förenkla ansökningsförfarandet för företagen. Tidigare var de tvungna att lämna en ansökan i pappersform till behörig myndighet i varje berört EU-land. För ett svenskt företag med inköp i samtliga EU-länder kunde detta innebära att det tvingades skicka 26 olika pappersansökningar, till 26 olika myndigheter, för att få återbetalning av momsen. Den nya ordningen bygger på en princip om så kallad ”one-stop-shop” vilket innebär att företagen endast har en enda kontaktpunkt vid ansökan om återbetalning av moms. Reglerna syftar därmed till att minska den administrativa bördan för företagen. I sammanhanget är det också värt att notera att bestämmelser har införts för att trygga företagens möjligheter till återbetalning. Företagen ska vara garanterade återbetalning inom viss tid. Om återbetalning trots allt inte sker inom föreskriven tid blir den återbetalande medlemsstaten skyldig att betala ränta till det ansökande företaget.

Trots att reglerna inom momsområdet till stor del är harmoniserade inom EU finns skillnader mellan länderna vilket givetvis påverkar företagen i deras hantering av ansökningar om återbetalning. Som nämnts ovan ingår det dock inte i Skatteverkets roll att bedöma om en ansökan lämnad i den svenska portalen överensstämmer med avdragsbestämmelser i enskilda länder. Det är alltså, precis som i det tidigare systemet, de enskilda medlemsländerna som avgör hur ett avdrag ska bedömas och vad som definierar en momspliktig verksamhet. Vidare avgör återbetalningsländerna själva i vilken mån de har behov av fakturakopior eller ytterligare information från det ansökande företaget.

Stefan Ekmark framför i Balans nr 4/2010 kritik mot Skatteverket för ofullständig och missvisande information. Enligt Stefan Ekmark är budskapet från Skatteverket att den nya portalen kommer att göra livet enkelt för företagen och att det endast är att ansöka och sedan kommer pengarna tillbaka. Skatteverkets avsikt har aldrig varit att dölja eller sprida ofullständig information utan är att informera om den nya ordningen och hur företagen rent praktiskt använder sig av denna för att få återbetalning från övriga EU-länder. Av information på Skatteverkets hemsida framgår till exempel att ett svenskt företag kan få frågor från det återbetalande landet och även bli ombett att skicka kopior eller i undantagsfall original av handlingar. Att Skatteverket i sin information i detalj skulle förmedla och tolka enskilda länders avdragsbestämmelser är dessvärre inte möjligt utan måste lämnas till respektive land att beskriva.

Vi hoppas att företagen kommer att uppleva att den nya ordningen innebär en förenkling eftersom de endast behöver en enda kontaktpunkt för att ansöka om återbetalning. Slutligen är vår förhoppning att de företag som tidigare valt att inte ansöka om återbetalning på grund av till exempel tung administrativ hantering och lång återbetalningstid nu upplever att de på ett smidigt sätt kan ansöka om återbetalning från andra EU-länder, via Skatteverkets e-tjänst.

Susanne Malmborg är verksamhetsutvecklare på Skatteverket.