Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Noteringar: Tolkningssvårigheter med FI:s bonusregler

Under våren har de första årsredovisningarna som implementerar Finansinspektionens nya regler om rörliga ersättningar sett dagens ljus. Resultatet är spretigt vilket gör det svårt för revisorerna att kontrollera efterföljden. Reglerna har också kritiserats för att vara otydliga.

Finansinspektionens regler för rörliga ersättningar har kritiserats av bank- och kreditsektorn för att vara strängare än de internationella motsvarigheterna.

– På en punkt är vi strängare, säger Martin Noréus, avdelningschef på Finansinspektionen, och det gäller definitionen av risktagare: alla med en befattning som kan påverka risknivån i ett företag är risktagare. Är du en handlare är du en risktagare, även om du är junior. Det innebär att vår regel träffar bredare än andra. Vi menar att det är nödvändigt om man ska påverka risknivån i branschen.

Många av de mindre finansbolagen har haft svårigheter med att tolka reglerna, som innehåller både föreskrifter och allmänna råd. De har hört av sig till sin revisionsbyrå med frågor:

– De små bolagen tycker ofta att de inte har några risktagare alls, men Finansinspektionen menar att det inte finns något bolag som inte har någon risktagare, säger Carina Knöös, affärsjurist på Ernst & Young.

En annan återkommande fråga som bolagen har är var de ska offentliggöra obligatoriska uppgifter kring rörliga ersättningar. Det finns i dag en valmöjlighet mellan hemsidan, årsredovisningen eller som en bilaga till årsredovisningen.

– Om ett bolag väljer hemsidan blir informationen inte reviderad för 2009 eftersom revisorer bara granskar årsredovisningar och inte hemsidor, säger Sussanne Sundvall, auktoriserad revisor på PricewaterhouseCoopers.

Anna Peyron, auktoriserad revisor på Ernst & Young, har under våren reviderat en del årsredovisningar med uppgifter enligt Finansinspektionens nya regler. Intrycket är splittrat.

– Inledningsvis har tolkningarna skiljt sig mycket åt; olika typer av företag har gjort olika typer av ställningstaganden. Som revisor får man göra en rimlighetsbedömning från fall till fall. Det som inte är uppenbart orimligt får i brist på praxis anses som okej, säger Anna Peyron. Senast 31 augusti 2010 måste bolag som ännu inte följer reglerna fullt ut meddela Finansinspektionen detta, samt vilka åtgärder som vidtas för att ogiltiga ersättningsförpliktelser ska upphöra.

Rakel Lennartsson

Bonus i finansbranschen

”Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag” offentliggjordes i början av december 2009 och trädde i kraft 1 januari 2010. De uppfyller motsvarande regleringar från EU-kommissionen, K (2009) 3159, den europeiska banktillsynskommittén CEBS (Committee of European Banking Supervisors) och G20.