Balans nr 6-7 2010

Noteringar: Enklare redovisning

Men regeringen når inte 25-procentsmålet

Många av de lagstadgade kraven på bokföring och redovisning är inte relevanta för mindre företag. Det menar regeringen som nu genomför förenklingar till ett uppskattat värde av 860 miljoner kronor.

Större flexibilitet när det gäller att anpassa räkenskapsåret efter verksamhetens förutsättningar, utökade möjligheter att använda kontantmetoden, sänkt arkiveringstid och enklare årsbokslut och årsredovisning är några av de lättnader som regeringen genomför som en del av vallöftet att minska företagens administrativa börda med 25 procent (cirka 24,1 miljarder).

– Värdet av att viss information redovisas måste vägas mot de kostnader och det arbete kraven innebär för företagen, säger justitieminister Beatrice Ask (M).

Kravet på att årsredovisningen ska innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro tas bort. Det blir även vissa lättnader när det gäller redovisningen av de anställdas löner och ersättningar. Uppgift om fastighets taxeringsvärde samt uppgift om det räntebelopp som räknas in i anskaffningsvärdet på en tillgång tas bort. Vissa ytterligare krav på tilläggsupplysningar i årsredovisningen begränsas till att endast gälla större företag samt publika aktiebolag.

Mindre företag ges generell rätt att upprätta resultat- och balansräkning i förkortad form.

Icke-finansiella företag som omsätter högst 3 miljoner kronor ges möjlighet att använda kontantmetoden. Arkiveringstiden för räkenskapsinformation sänks från tio till sju år.

Förslagen som träder i kraft vid årsskiftet 2010/2011 förutsätter i några fall allmänna råd från Bokföringsnämnden.

Tillsammans med slopandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag innebär de nya enklare redovisningsreglerna enligt regeringens beräkningar en besparing för Sveriges företag på 3,76 miljarder kronor, vilket innebär 3,9 procentenheter av 25-procentsmålet.

Läs mer om detta i Caisa Drefeldts krönika på sidan 27.

Rakel Lennartsson