Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Noteringar: Skärpta krav vid revisorsprov föreslås

Vilka hjälpmedel ska tillåtas vid proven för revisorsexamen och högre revisorsexamen? Den frågan diskuteras i Revisorsnämndens examensråd, som överväger skärpta regler.

Revisorsnämndens examensråd har träffat representanter från revisions- och rådgivningsbranschen för att informera om revisorsexamen och diskutera provens utformning. I framtiden väntar förändringar, då en utredning föreslår att det enbart ska finnas en revisorskategori; auktoriserad revisor. Regeringen behandlar just nu frågan.

– Det är för tidigt att diskutera hur det ska bli i framtiden, i nuläget finns fortfarande två prov; revisorsexamen och högre revisorsexamen, konstaterar Peter Strömberg, Revisorsnämndens chef.

Revisorsnämnden, RN, har valt att lägga ut konstruktionen och rättningen på entreprenad. Just nu är det Pricewaterhouse-Coopers som har uppdraget, men examensrådet finns med som ett rådgivande organ till RN för att bland annat kvalitetssäkra proven.

Peter Strömberg menar att proven ska vara svåra och att de ska vara utslagsgivande.

– Provet ska fungera som en försäkran om att den som klarar det verkligen är skickad att arbeta som revisor, säger han.

Vid det senaste sammanträdet diskuterades framför allt hur vägen till ett bra svar ska se ut. Ska svarslängden begränsas, hur poängsätts svaren och så vidare. Examensrådet anser att det under senare tid har blivit allt svårare att verkligen säkerställa att det är tentandernas kunskaper och förmågan att tillämpa dem som prövas i proven. Bland annat har det noterats att tentander i allt större omfattning kopierar in svar från gamla prov samt omfattande text från andra källor utan tydliga hänvisningar.

– Vi vill inte överdriva problemet, men vi funderar bland annat på att skärpa reglerna för vilka hjälpmedel man får ha med sig. Men det är inte något vi kommer att göra utan att kommunicera det tydligt och det är inga radikala förändringar det handlar om, säger examensrådets ordförande Staffan Landén.

Ett alternativ som diskuterats är att den som skriver provet ska få göra det på datorer som tillhandahålls vid provtillfället, i stället för på sin egen dator.

– Det är ett bra alternativ, men av kostnads- och praktiska skäl har vi ännu inte gått vidare med det, säger Staffan Landén.

Charlotta Danielsson

Revisorsexamen

För revisorsexamen krävs minst kandidatutbildning med företagsekonomi som huvudområde (180 högskolepoäng, hp) samt minst tre års praktik på heltid. För högre revisorsexamen krävs ytterligare 60 hp i något ämne, alternativt magisterexamen eller motsvarande utbildning samt ytterligare två års praktik. För fullständiga krav se <www.rn.se>.