Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Hög kvalitet bland redovisningskonsulterna

Det första året med obligatorisk kvalitetskontroll av redovisningskonsulter har gått. Resultatet är bra och redovisningskonsulterna håller hög kvalitet.

I slutet av 2008 beslutade Fars kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet att kvalitetskontrollen av redovisningskonsulter skulle bli obligatorisk från och med hösten 2009.

– Det är också det första året med ett stort urval och arbetet har avlöpt väl, säger Eva Törning, kvalitetsnämndens ordförande.

Omkring 50 kontrollanter har varit engagerade och över 100 kontroller har genomförts.

– För att hålla jämn takt skulle vi behöva kontrollera cirka 200 redovisningskonsulter per år, men eftersom vi har varit i ett uppbyggnadsskede har vi inte hunnit med så många. Trots det ligger vi bra till. Kommande år blir vi klara med flera kvalitetskontroller på företag som har eget kvalitetskontrollsystem och på dessa arbetar långt över 200 redovisningskonsulter, säger Bengt Reinholdsson, kvalitetsnämndens vice ordförande.

Kvalitetsnämnden sammanträder en gäng per månad. Antalet ärenden som behandlas per möte avgörs av hur komplicerade de är.

– När det är svåra avvägningar tar det längre tid eftersom vi har länga, invecklade diskussioner för att försäkra oss om att vi tar ett riktigt beslut. Vi går alltid ”runt hela bordet” så att alla ledamöter får säga sitt och hittills har alla beslut varit enhälliga, säger Eva Törning.

Processen går till så att Fars kvalitetssekretariat gör ett urval av vilka personer/företag som ska kvalitetskontrolleras. Ett brev skickas till dessa och en kvalitetskontrollant utses. Detta sker under våren. I detta skede har det förekommit att personer som fått besked om att de ska genomgå kvalitetskontroll väljer att träda ur Far.

– Det är viktigt att komma ihåg att om man lämnar Far så förlorar man titeln auktoriserad redovisningskonsult eftersom den förutsätter ett medlemskap i Far, säger Eva Törning.

Alla kontrollanter, liksom ledamöterna i kvalitetsnämnden, har tystnadsplikt.

– Det handlar om respekt för medlemmarna, säger Bengt Reinholdsson.

Under augusti utbildas kvalitetskontrollanterna, det hålls en grundutbildning samt en vidareutbildning, och därefter kommer kontrollerna igång. Endast personer som är verksamma som redovisningskonsulter kan vara kvalitetskontrollanter och alla kontrollanter ska själva ha genomgått kvalitetskontroll.

I stället för att kostnaden för kvalitetskontrollen läggs på medlemsavgiften till Far så finns en fastställd tariff per timme som den som kontrolleras ska betala. Ett avtal upprättas mellan kvalitetskontrollanten och den som blir kontrollerad. Eva Törning och Bengt Reinholdsson poängterar att för den som har ordning och reda i sin verksamhet blir kontrollen billigare eftersom den går snabbare att genomföra.

Själva kvalitetskontrollen utförs enligt de riktlinjer och checklistor som antagits av kvalitetsnämnden. Kontrollen kan utföras på två olika sätt beroende pä om företaget har ett eget kvalitetskontrollsystem eller inte. Har företaget ett sådant system görs en systemgranskning, det vill säga kvalitetskontrollanten upprepar den interna kvalitetskontrollen för att se om man kommer till samma slutsats.

Saknas kvalitetskontrollsystem görs i stället en substansgranskning, det vill säga en genomgång av enskilda uppdrag.

Efter utförd kvalitetskontroll skriver kontrollanten en rapport som skickas till personen som blivit kontrollerad. Han eller hon har två veckor på sig att kommentera innehållet innan rapport och kontrollmaterial lämnas till kvalitetssekretariatet, som bereder ärendet inför kvalitetsnämnden.

Till alla som blir godkända skickas ett intyg om att han eller hon genomgått kvalitetskontroll och blivit godkänd. Den som inte klarar kontrollen måste genomgå en omkontroll som sker året därpå.

– I år har vi haft en begränsad omkontroll under pågående kvalitetskontroll. I de fall där det har saknats uppdragsbrev men allt har sett bra ut i övrigt, har vi valt att bordlägga ärendet för att begära in uppdragsbreven för de tio största uppdragen. Om bristen enbart gäller uppdragsbreven finns det ingen mening med att göra en hel omkontroll.

På så sätt har vi ökat medlemsnyttan och visar konkret att vi har respekt för dem som kontrolleras och deras tid, säger Eva Törning.

I de flesta fall där kvalitetsnämnden beslutat om omkontroll fanns det stora brister både vad gäller uppdragsbrev och egen dokumentation. Kvalitetsnämnden har också i påfallande många fall kommenterat brister gällande vidareutbildning.

Till skillnad från revisorer har redovisningskonsulter inte samma tradition av dokumentation. Kvalitetsgranskningen har gjort att de nu fått upp ögonen för betydelsen av att dokumentera sitt arbete.

– Har man inte dokumenterat sitt arbete kan man inte bevisa att man har utfört det. Det handlar om att kunna visa att man gjort det som förväntas. Om man inte gör några avstämningar alls så bryter man både mot bokföringslagen och Reko [Svensk standard för redovisningstjänster] och då utsätter man både sig själv och sin kund för en risk, säger Bengt Reinholdsson.

Han återkommer till att utfallet av granskningen har varit bra. Redovisningskonsulterna håller en bra kvalitet och i flera fall har kontrollanterna varit imponerade, särskilt av dem som kontrollerats som jobbar ensamma.

– Vi har sett kvalitetskontrollanter konstatera att den som kontrollerats varit helt och fullt kompatibel med Reko och i ett fall även säga att det har varit det bästa de har sett. Det visar att Reko inte bara är till för de stora byråerna utan fungerar för alla, säger Eva Törning.

Charlotta Danielsson

Kvalitetskontroll

Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet är en självständig enhet inom Far. Nämnden tillsattes våren 2008 och har sex ledamöter, som alla är auktoriserade redovisningskonsulter med lång erfarenhet inom branschen. Nämndens uppgift är att leda och övervaka kvalitetskontrollen av redovisningsverksamheten.

En kvalitetskontrollant ska vara auktoriserad redovisningskonsult av Far. Kvalitetsnämnden har dessutom fattat ett beslut att det endast är personer som är verksamma som redovisningskonsulter som kan vara kvalitetskontrollanter. Kvalitetskontrollanten ska själv ha genomgått en kvalitetskontroll.

En systemgranskning innefattar kontroll av företagets organisation och verksamhet (allmänna kontroller), kontroll av inspektionsprogram samt verifiering av företagets egna kontroller (upprepade kontroller).

Vid substansgranskning är utgångspunkten för kvalitetskontrollen en genomgång av redovisningskonsultens enskilda uppdrag. Kvalitetskontrollanten gör ett urval av vilka uppdrag som ska granskas och följer riktlinjerna enligt de fastställda checklistorna gällande substansgranskning. Utöver detta görs en allmän bedömning av företagets organisation och rutiner.