Balans nr 8-9 2010

Inblick: Redovisningskonsult blev tilldelad varning

Referat av disciplinnämndens ärende med dnr 1/2010, beslut meddelat 7 juni 2010.

Fars kvalitetsnämnd för redovisningsverk- samhet (kvalitetsnämnden) hade vid sitt sammanträde i mars 2010 beslutat att bordlägga ett ärende angående kvalitetskontroll hos bolaget x och anmäla bolagets ägare Y till disciplinnämnden.

Y är redovisningskonsult, ensam styrelseledamot i x och driver sin verksamhet genom bolaget. Kvalitetsnämnden anförde att x vid upprepade tillfällen inte hade upprättat årsredovisning i sådan tid att det varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom föreskriven tid. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 1 juli 2004–30 juni 2005 och 1 juli 2007–30 juni 2008 var bifogade anmälan.

I svar på anmälan förklarade Y att familjesituationen varit pressad samt att det hade visat sig mycket svårt att komma i kontakt med revisorn i x.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden gav Y en varning med i huvudsak följande motivering:

”Av de aktuella årsredovisningarna framgår att ordinarie bolagsstämma i x hållits den 31 mars 2006 respektive den 29 mars 2009 och alltså mer än sex månader efter utgången av räkenskapsåren. De aktuella revisionsberättelserna innehåller följande anmärkning. ’Årsredovisningen har dock ej upprättats i sådan tid att det varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång’. Det står alltså klart att Y i egenskap av styrelseledamot i x åsidosatt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen. ... Anmälan avser redovisningen i Y:S egen verksamhet och alltså inte [Y:S] uppdragsverksamhet. Enligt disciplinnämndens uppfattning är anmärkningarna inte av sådan art att det finns anledning att utesluta Y ur Far. Det får dock anses allvarligt att en redovisningskonsult inte följer gällande bestämmelser beträffande redovisningen i sitt eget aktiebolag. Vad Y anfört om orsakerna till förseningarna innebär inte att Y kan undgå disciplinär åtgärd. De begångna felen är sådana att Y bör ges en varning.”

Disciplinnämnden, Fars disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur Far.

Disciplinnämnden

Ordförande i Fars disciplinnämnd är Leif Lindstam, tidigare regeringsråd. Vice ordförande är Bo Svensson, tidigare justitieråd. Ordinarie ledamöter är: Lars Engerup, SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, PricewaterhouseCoopers, Hans Fjellman, Grant Thornton, Pether Römbo, BDO Göteborg, Björn Sundkvist, Deloitte, Ola Wahlquist, Ernst & Young och Peter Åkersten, KPMG.