Innehåll

Balans nr 1 2011

Noteringar: CSR påverkar finansmarknaden

Finansmarknaden reagerar på negativa nyheter om ett företags CSR-engagemang, men inte alls i samma utsträckning på positiva nyheter. Det visar en studie gjord av forskaren Cristiana Manescu som efterlyser en samstämmighet av definitionen av CSR.

Corporate Social Responsibility, CSR, är vardag för de flesta företag och institutioner i dag. Inte minst är det ett viktigt område för investeringsbedömare. Cristiana Manescu är forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har intresserat sig för frågan. Huvudsyftet med studien har varit att se hur företags CSR-engagemang påverkar finansiell lönsamhet och prestation, samt att identifiera mekanismerna som utgör denna påverkan.

– När jag började min forskning för fem år sedan var hållbara investeringar något relativt nytt inom finansområdet. I dag är ämnet viktigt för olika index och rankningar. Det aktualiserar frågan hur man bör mäta CSR på bästa sätt och ranka företag därefter, för att kunna göra bedömningar av finansiell risk och prestation, säger Cristiana Manescu.

Cristiana Manescu har tittat på hållbara investeringar ur två perspektiv; finansmarknadens och företagets. Resultaten visar bland annat att CSR-aktiviteter generellt inte påverkar ett företags lönsamhet negativt och att det i de få fall den påverkar positivt handlar om en mycket svag effekt. Hennes forskning visar också att finansmarknaden reagerar starkt och negativt på ofördelaktiga nyheter om ett företags CSR-engagemang, medan nyheter om positiva CSR-prestationer inte har särskilt stor inverkan.

Cristiana Manescu skulle vilja se en samstämmighet kring definitionen av CSR, och av vilka dimensioner som är av betydelse för olika branscher, för att kunna bedöma investeringar på ett rättvisande och heltäckande sätt. Bakgrunden är att hennes forskning visar att olika dimensioner av CSR har olika effekter på lönsamheten.

För att bättre kunna bedöma CSR-effekterna presenterar Cristiana Manescu i sin avhandling en anpassning av ett redan existerande verktyg för utvärdering av ett företags samlade CSR-effekt i förhållande till andra aktörer i branschen. Detta kan bland annat användas av marknadsbedömare och rankningsinstitut.

Charlotta Danielsson

Forskningsprojektet

Forskningsprojektet ingår i och finansieras av MISTRA:s forskningsprojekt Sustainable Investment Research Platform.