Balans nr 1 2011

Noteringar: 5 Frågor

1 Har din syn på Revisorsnämnden påverkats av den senaste tidens medierapportering?

– Min uppfattning är fortfarande att arbetet vid Revisorsnämnden i grunden fungerar bra. Medierapporteringen har inte gett hela bilden av nämndens arbete. Det utesluter dock inte att man alltid bör arbeta för att förbättra dess verksamhet.

2 Hur reagerar du på antydningarna om vänskapskorruption inom revisorstillsynen?

– Det är viktigt att förtroendet både för revisorer och Revisorsnämndens granskning är högt. Därför måste vi förebygga att situationer kan uppstå där ovidkommande hänsyn tas vid granskningen av revisorer. Samtidigt är det viktigt att Revisorsnämnden har tillgång till fackkunskap i granskningen. Då är det nödvändigt att revisorer eller före detta revisorer deltar.

3 Hur ser du på samarbetsavtalet mellan Far och Revisorsnämnden när det gäller kvalitetskontrollen?

– Revisorsnämnden får årligen en lista av Far på vilka företag som kontrollerats. Av dessa väljer Revisorsnämnden ut ett antal som man återkontrollerar för att se om man kommer till samma resultat. Far är dessutom skyldigt att rapportera till Revisorsnämnden om de ser allvarliga avsteg i sina granskningar så att disciplinnämnden kan vidta disciplinåtgärder. Sådana anmälningar görs i stor utsträckning. Så vitt jag vet är det Revisorsnämndens uppfattning att samarbetet fungerar bra. Jag har ingen annan uppfattning.

4 Påverkar höstens debatt innehållet i regeringens regleringsbrev 2011 till Revisorsnämnden?

– För ett tag sedan förtydligade regeringen instruktionen för Revisorsnämnden genom att understryka att nämndens verksamhet syftar till att upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet. Syftet med verksamheten ska vara att olika intressenter ska ha tillgång till trovärdig ekonomisk information om företags redovisning och förvaltning. Vi betonade också vikten av att Revisorsnämnden ingriper mot revisorer som medverkar till eller underlättar för ekonomisk brottslighet.

5 Hur ser du på att så få skadeståndsprocesser mot revisorer leder till fällande domar?

– Att det förekommit missförhållanden i ett företag måste inte med automatik bero på att revisorn misskött sitt uppdrag. I första hand är det bolagets ledning som är ansvarig för skötseln av ett företag. Det är viktigt att ha tydliga regler om vem som ansvarar för vad.

Rakel Lennartsson