Innehåll

Balans nr 1 2011

Debatt: ”Revision är öppenhet”

Konkurrensen inom revisions- och rådgivningsbranschen om de nya medarbetarna driver fram nya synsätt och arbetsformer som i förlängningen bidrar till att utveckla revisorsyrket. När det gäller medarbetarnas utveckling, utbildning och löner är likheterna i dag tydliga inom de stora bolagen. En gemensam trend inom branschen är också att medarbetarnas intresse för mer rörliga ersättningsmodeller ökar.

En av de viktigaste faktorerna vid valet av arbetsgivare inom revision är emellertid fortfarande företagskulturen. Vi strävar alltid efter klarhet och visar stort engagemang i olika frågor internt, i klientuppdragen och i våra kontakter med media och samhälle. Revision är öppenhet. Att vi internationellt är det största konsult- och revisionsnätverket skapar möjligheter till samverkan mellan de bästa kompetenserna. Det borgar också för en praktisk förståelse för hur olika kulturer och synsätt fungerar och tillsammans kan bidra till verklig affärsnytta för kunderna.

Vår utmaning inom Deloitte, och jag tror generellt, är att tydliggöra vad en karriär inom ett globalt revisions- och affärsnätverk kan innebära, med flera tydliga valmöjligheter. Vi ger unga medarbetare ett stort ansvar. Samtidigt får man stöd av mer erfarna medarbetare att klara de utmanande arbetsuppgifterna. Det är denna miljö som gör att man lär sig mycket och som högpresterare upplever som stimulerande.

Om vi inte lyckas kommunicera detta tydligt och följer upp med konkreta erbjudanden, finns alltid risken att revisorsyrket ses som en språngbräda till nya karriärvägar inom eller utanför företaget. Möjligheterna för oss inom branschen att dra nytta av nya idéer och få impulser genom vårt eget arbete riskerar då att minska.

Ur ett rekryteringsperspektiv vill jag peka på några faktorer som vi på Deloitte tror är viktiga för förnyelse, tillväxt och ansvarstagande – kanske gäller de för hela revisions- och rådgivningsbranschen.

  • Utmanande arbetsuppgifter: Som revisorer gäller det att se och ta ansvaret för hela klientföretaget, aktieägare och samhället i stort. Den helhetssynen kräver både hjärta och hjärna och lockar unga medarbetare.

  • Delaktighet: Ju närmre medarbetarna kommer klienternas verksamhet, desto mer förståelse och intresse för hur affärsnyttan skapas och företagets roll på marknaden.

  • Bekräftelse: Formella utvärderingsprocesser är viktiga delar. Men det är också mycket viktigt att medarbetarna får en informell återkoppling och bekräftelse. Det kräver i sin tur goda och närvarande ledare.

Jan Berntsson är VD för Deloitte.