Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Kvinnliga revisorer är noggrannare än manliga

En undersökning från Östra Finlands universitet visar att manliga revisorer är mer benägna att godkänna kosmetik och uppblåsningar i boksluten än kvinnor.

Kvinnliga revisorer är mer noggranna än manliga revisorer. Och de manliga revisorerna är mer benägna att godkänna kosmetik i bokslutet. Det visar en undersökning gjord vid Östra Finlands universitet.

Spelar revisorns kön någon roll när det gäller det som kallas earnings management? Ja, hävdar en forskargrupp vid ekonomiska institutionen vid Östra Finlands universitet i Kuopio.

Studien, som omfattar knappt 4.000 små och medelstora finländska företag, har pågått i fem år och forskarna har studerat earnings management, det vill säga ledningens försök att påverka resultatet för att exempelvis uppnå ett resultat som är mer fördelaktigt för dem själva.

Tesen forskarna utgick från var att kvinnliga revisorer är mer försiktiga än manliga. En tes som byggde på andra undersökningar som visat att kvinnor är mer försiktiga investerare och att de hanterar pengar mer återhållsamt än vad män gör.

Mervi Niskanen, professor i finansiering vid Östra Finlands universitet menar att revisorer förväntas vara en homogen grupp eftersom de följer samma lagar och standarder, men att undersökningen visar att gruppen inte är så homogen.

– När ledningen väljer revisor kan det vara bra att känna till att det finns skillnader mellan könen. Ägarna och investerarna ska vara medvetna om att manliga revisorer i större utsträckning än kvinnliga är benägna att godkänna kosmetik och uppblåsningar i boksluten, säger Mervi Niskanen.

Forskarnas tes höll. Studien visar att de kvinnliga revisorerna är mer försiktiga, mer konservativa och dessutom mer noggranna än de manliga revisorerna. Runt en tredjedel av revisorerna i de undersökta företagen var kvinnor, en fördelning som enligt Mervi Niskanen motsvarar fördelningen bland revisorer i Finland.

– Undersökningen vi gjorde visar också att mångfald i revisorskåren förbättrar kvaliteten på boksluten. Därför kan det vara bra för ledningen att reflektera över hur gruppen som jobbar med revisorn är sammansatt innan det är dags att välja revisor, säger Mervi Niskanen.

Nu planerar forskarna att undersöka vilken roll kvinnliga CFO:s har när det gäller kvaliteten på de finansiella rapporterna och valet av revisorer.

Charlotta Danielsson