Innehåll

Balans nr 10 2011

Tema forskning: IFRS missar målet

De nya redovisningsreglerna, IFRS, missar målet. Det menar forskaren Johan Lorentzon, som lyfter problematiken i sin avhandling ”Att värdera tillgångar, verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen”.

Johan Lorentzon har ett djupgående intresse för redovisning. Att han valde att titta på införandet av de internationella redovisningsreglerna IFRS i sin avhandling var därför inte så konstigt.

– Jag och en kollega brukade diskutera värderingsfrågor, och hur redovisningen påverkas av att vissa tillgångar ska värderas till verkligt värde. Det är ett både intressant och aktuellt ämne. Att jag är uppvuxen på ett lantbruk kanske bidrog till valet att titta på just skogs- och fastighetsbranschen, säger Johan Lorentzon.

Han har sedan 2005 haft en doktorandtjänst vid Högskolan Väst, och disputerade i maj i år.

Johan Lorentzon upplever inte att det har varit svårt att få fram material.

– Företagen har varit samarbetsvilliga och visat stort intresse för ämnet, säger han.

Johan Lorentzon beskriver i sin avhandling hur företag tillämpat de gemensamma regler för redovisning som noterade bolag är skyldiga att följa sedan 2005. En konsekvens är att vissa tillgångar ska värderas till verkligt värde, i stället för som tidigare till anskaffningsvärde, i koncernredovisningen. Tanken är att företagen ska göra bedömningar av tillgångens marknadsvärde, och det ger enligt Johan Lorentzon utrymme för subjektiva tolkningar.

– Det betyder att bedömningen av verkligt värde får stor betydelse för utfallet. När det gäller de branscher som jag har tittat på utgör fastigheterna och skogen en stor del av tillgångsmassan i balansräkningen, vilket kan leda till stora svängningar över tid, säger Johan Lorentzon.

– De nya reglerna har ett gott syfte, och de fungerar bra i teorin. Men det är svårt att applicera dem i verkligheten, vilket gör att syftet, att få bättre jämförelser internationellt mellan noterade bolag, missas.

Johan Lorentzon konstaterar också att bolagen själva uppfattar det som ganska svårt att tillämpa de nya reglerna och att redovisa tillgångar till marknadsvärde, vilket gör att värderingarna som görs ofta är försiktiga.

– Värdeförändringar påverkar såväl resultat som ställning, och bolagens bedömningar får betydelse för om informationen är användbar som beslutsunderlag för investerare, säger Johan Lorentzon.

Charlotta Danielsson