Innehåll

Balans nr 3 2011

Inblick: Bolag missar EU-chans till lägre skatt

Det pågår en källskatterevolution runt om i Europa. Tusentals investerare som i regel inte inkomstbeskattas på mottagen utdelning, såsom pensions- och investeringsfonder samt stiftelser, har med stöd av flera rättsfall från EU-domstolen ansökt om återbäring av betald källskatt på utdelning.

Bakgrunden är att EU-domstolen under de senaste åren meddelat en rad domar avseende medlemsstaternas rätt att ta ut källskatt. Kapitalets fria rörlighet har ansetts kräva att utländska skattesubjekt inte ska beskattas hårdare än inhemska för exempelvis mottagen utdelning. I framför allt Nederländerna och Norge har finansbolag redan fått tillbaka miljardbelopp från skattemyndigheterna.

Några länder har som en konsekvens av detta beslutat att ändra eller ta bort sina källskatteregler. Nu finns det alltså en chans för svenska fonder att ansöka om återbäring och på så vis ta emot aktieutdelning skattefritt.

I analogi med detta innebär EU-rätten stora möjligheter även för vanliga bolag. Vanliga bolag som tar emot källskattebelastad utdelning, ränta eller royalty från andra EU-länder kan i vissa fall åberopa att källskatten är EU-stridig. Frågan är om EU-rätten möjliggör att en utländsk investerare kan kräva att källskatt på utdelning, royalty och ränta ska tas ut på ett nettobelopp, det vill säga med avdrag för direkt relaterade kostnader hos mottagaren och inte på ett bruttobelopp hos källstaten. Källskatt på erhållen utdelning, royalty och ränta tas normalt ut på ett bruttobelopp, det vill säga utan hänsyn till direkt relaterade kostnader. Det kan ifrågasättas om sådan beskattning är förenlig med EU-rätten då utländska skattesubjekt kan komma att beskattas hårdare än inhemska.

Som stöd för denna uppfattning åberopas bland annat målet Kommissionen mot Portugal (C-105/08) och Gerritse-målet (c-234/ol). Kommissionen mot Portugal avser frågan om Portugals källskatt på räntebetalning till utländsk finansiell institution är EU-stridig då källskatten utgår på bruttobelopp medan inhemska finansiella institutioner beskattas på nettoinkomsten. EU-domstolen fann att reglerna i princip strider mot den fria rörligheten för tjänster, men att kommissionen inte tagit fram tillräcklig bevisning kring huruvida en nettobeskattning leder till lägre skatt än den motsvarande källskatten på bruttobeloppet. EU-domstolens yttrande stöder dock att källskatt på utdelning, royalty och ränta ska tas ut på ett nettobelopp.

Av Gerritse-målet framgår att nationella bestämmelser som inte ger begränsat skattskyldiga personer rätt till avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande, medan obegränsat skattskyldiga personer har sådan avdragsrätt kan utgöra en indirekt diskriminering som strider mot EU-rätten.

Styrkta av bland annat ovanstående, men även ytterligare rättspraxis från EU-domstolen som pekar i riktningen mot att denna orättvisa mellan inhemska och utländska bolag är otillåten har ett antal stora bolag krävt tillbaka källskatt eftersom de borde ha beskattats på nettobeloppen.

I Sverige har bolagen hittills varit relativt passiva. Det finns med all säkerhet svenska bolag som har tagit emot ränta, royalty eller utdelning efter avdrag för källskatt från andra EU-länder. Dessa bolag borde undersöka om inte källskatten skulle ha tagits ut på ett nettobelopp, det vill säga med avdrag för direkt relaterade kostnader.

Möjligheten berör alla svenska koncerner, företag och organisationer som betalat källskatt på mottagen ränta, royalty eller utdelning inom EU och EES. Men det kan även beröra författare, musiker och andra ägare av immateriella rättigheter som får royalty från utlandet i den mån källskatt har betalats. Även banker och finansbolag som ger lån till utlandet och får ränta eller har investeringar i utlandet och får utdelning kan beröras. För stora koncerner kan det handla om miljonbelopp att spara i lägre skatt över ett antal år.

En värld (eller i alla fall EU) utan källskatt kan kanske ses som en orealistisk framtid. Dock finns goda argument för att utländska skattesubjekt i varje fall inte ska beskattas hårdare än inhemska för samma sorts transaktion då detta strider mot EU-rätten. Det är även troligt att kommissionen kommer fortsätta att driva frågan om att källskatt ska tas ut på nettobelopp. Här finns således en möjlighet för svenska bolag att i likhet med utländska driva frågan framåt och återvinna betald utländsk källskatt.

Carina Möllefors är skattekonsult hos KPMG. I detta nummer representerar hon Fars skattesektion.

carina.mollefors@kpmg.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...