Innehåll

Balans nr 4 2011

Noteringar: Samarbete ska ge minskade skatterisker

Skatteverket håller på att införa ett nytt sätt att arbeta med de största företagen. Tanken är att minska företagens skatterisker, samt att förebygga skattefel och osäkerhet.

Skatteverkets arbetssätt med riskklassificering är lagt på hyllan. I stället införs ett nytt sätt att möta storföretagen. Tanken är att företagen ska få en särskild kontaktperson på Skatteverket och att samarbetet mellan myndighet och storföretag ska formaliseras.

– Exakt hur det nya arbetssättet kommer att se ut är inte klart ännu, säger Günther Björklund, kanslichef för storföretagsregionen på Skatteverket i Solna.

Risktagande är i fokus på många håll efter den senaste finanskrisen. Så även hos Skatteverket som hoppas att det nya arbetssättet ska bidra till att minska de skatterisker företagen tar. Många företag verkar i flera länder vilket innebär att skatteredovisningen blir mer komplex och svårbedömd. Affärstransaktioner och ägarrelationer förändras och gör att de slutgiltiga skattekonsekvenserna blir svårare att förutse, vilket kan leda till rättsprocesser med oklar utgång. I de fall då Skatteverket och förvaltningsdomstolarna i slutändan underkänner ett skatteupplägg kan det leda till kännbara upptaxeringar och skattetillägg.

– Förhoppningen är att vårt nya arbetssätt ska ge de största svenska företagen en möjlighet att minska de här skatteriskerna, säger Günther Björklund.

Det nya arbetssättet bygger på samarbete och dialog. Myndigheten har hämtat inspiration från Nederländerna och Danmark där man framgångsrikt arbetat på liknande sätt.

Fördjupad samverkan innebär att Skatteverket utser en koncernansvarig tjänsteman som är kontaktperson och som ska underlätta företagets dialog med myndigheten. Skatteverket kommer därigenom att öppet redovisa sin bedömning av företagets skatterisker och komma med förslag på hur riskerna kan minska.

Meningen är också att Skatteverket i förväg ska kunna ge tydliga och snabba besked när det gäller svära frågor.

Arbetssättet bygger på frivillighet och de företag som väljer att delta förväntas visa en öppenhet när det gäller den egna bedömningen av skatteriskerna. Tillsammans med Skatteverket görs en gemensam riskbedömning av interna rutiner och kontrollsystem för att säkerställa att korrekta uppgifter lämnas till Skatteverket.

– Tanken är att samarbetet ska vara långsiktigt, och vår ambition är att det här ska genomföras, säger Günther Björklund.

Charlotta Danielsson