Balans nr 4 2011

Noteringar: Bonusregler följs inte

Finansinspektionen överväger sanktioner

Vid årsskiftet infördes skärpta regler för bonussystem inom finansiella företag. Bland annat bör minst 60 procent av den rörliga ersättningen för en anställd som kan påverka företagets risknivå skjutas upp i minst tre år. Företagen ska också definiera vilka som är risktagare.

När Finansinspektionen (FI) ett år senare följde upp reglerna visade det sig att knappt hälften av de undersökta företagen anpassat sig till ersättningsföreskrifterna i tillräcklig utsträckning.

FI anser bland annat att företagen gjort en felaktig tolkning av begreppet rörlig ersättning, har grundat ersättningspolicyn på en otillräcklig riskanalys, samt gjort en felaktig eller för snäv tolkning av begreppet risktagare vilket leder till en felaktig tillämpning av reglerna om uppskjutande av rörlig ersättning.

– Det är ett uppseendeväckande dåligt resultat. Det visar på behovet av en attitydförändring i branschen, säger fi:s generaldirektör Martin Andersson.

FI anser att bristerna i några fall är så uppseendeväckande att de fått intrycket att företaget medvetet valt att kringgå reglerna.

Nu utredes ett tjugotal företag som misstänks ha brutit mot reglerna. Bolagen får chansen att komma med en förklaring, men om Fl inte ser förklaringen som rimlig kommer det att göras en prövning av om det ska resultera i en sanktion mot företaget, FI hoppas att de första besluten ska vara klara före sommaren.

Charlotta Danielsson

BONUSREGLER

1 januari 2010 infördes skärpta regler för bonussystem inom finansiella företag. Bland annat ska minst 60 procent av rörlig ersättning till anställda som kan påverka företagets risknivå skjutas upp i minst tre år. Dessutom ska företagen definiera vilka som är risktagare.