Innehåll

Balans nr 4 2011

Noteringar: Förändring på gång av Fars lokala verksamhet

Lokala ambassadörer och mindre administration ska förenkla för lokalföreningarna. På så sätt hoppas Far göra det lokala arbetet mer tillgängligt och samtidigt öka medlemsnyttan.

Fars lokalföreningar står inför en genomgripande förändring. Matthias Vidh, ordförande för lokalföreningen Storstockholm, ser hoppfullt på framtiden. Han ingår i den grupp som vid lokalföreningarnas ordförandemöte i mitten av januari fick i uppdrag att se över hur de lokala verksamheterna ska organiseras framöver. Målet är att öka medlemsnyttan.

– Det viktigaste är att vi på bästa sätt tillgodoser medlemmarnas behov, som ser olika ut i olika delar av landet. Det sätt som passar bra att jobba på i Stockholm kanske inte lämpar sig lika bra i Jämtland och vice versa, säger Matthias Vidh.

Det förslag som gruppen tittat på innebär att lokalföreningarna och dess styrelser avlastas genom att Far centralt tar över en stor del av det administrativa arbetet. Dessutom vill man att arbetet blir mindre formaliastyrt och att de aktiva medlemmarna blir Fars lokala ambassadörer.

Matthias Vidh förklarar att man på så sätt kommer undan mycket av det tunga arbete styrelserna har i dag på grund av den formalia som styr verksamheten. Mycket tid läggs på pappersarbete, tid som i stället kan läggas på medlemmarna.

– Arbetet med styrelse, valberedning och stadgar kan verka avskräckande. Om de lokala föreningarna avvecklas och styrelseordföranden och ledamöterna i styrelsen blir regionombud är det inget som hindrar att det kommer fler som vill vara aktiva. En sådan organisation blir enklare samtidigt som vi ökar medlemsnyttan, säger han.

Matthias Vidh tycker också att den som lägger tid på lokalt arbete åt Far ska få ersättning.

– Inom föreningslivet blir det allt svårare att hitta folk som ställer upp ideellt, det gäller även inom Far, säger han.

23 maj samlas samtliga lokalföreningsordföranden igen och då ska gruppen presentera ett förslag till nytt sätt att arbeta. Sedan ska lokalföreningarna få tycka till och förhoppningen är att man i september ska kunna fatta beslut om att gå vidare med förändringen.

– Vi hoppas kunna sjösätta det nya arbetssättet under våren 2012, säger Matthias Vidh.

Charlotta Danielsson