Innehåll

Balans nr 4 2011

Sektionen Stora Företag

Sektionen Stora företag fortsätter att bevaka EU-kommissionens arbete med frågor kring revision och bolagsstyrning. Kommissionens förväntade åtgärder med anledning av grönboken om revision beskrevs i Update nummer 2/2011 där det också framgick att vi kan få vänta till november på de konkreta förslagen.

För närvarande förbereder sig sektionen på kommissionens nästa grönbok som ska behandla frågor om bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Frågor som den kommande grönboken förväntas fokusera på är utnämningen av styrelseledamöter avseende kön, etnicitet och ålder, hur aktieägare engagerar sig i bolagens styrning, revisionsutskottets roll, riskhantering och utseende av en CRO (Chief Risk Officer) samt bolagsstyrningskodernas princip om följ eller förklara. Remisstiden är planerad till 5 april–22 juli. Grönbokens förväntat provocerande idéer om bolagsstyrning har föranlett Kollegiet för bolagsstyrning att publicera en promemoria över konsekvenserna för svensk bolagsstyrning <www.bolagsstyrning.se>. Sektionen planerar ett seminarium tillsammans med SNS om dessa frågor för såväl näringsliv som medlemmar 2 maj.

I februari fick sektionens medlemmar ett mejl med frågor som institutionella ägare och intresseföreningen Aktiespararna bedömer vara i fokus på vårens bolagsstämmor, inklusive frågor till revisorerna. Vilka frågor som bolagsstämmorna de facto kommer att behandla avser sektionen följa upp genom diskussioner med de institutionella ägarna och Aktiespararna senare i vår. Här kan också nämnas de studier som Stockholms universitet gör genom besök på stämmorna. Universitetet besöker med viss periodicitet (senast 2005 och 2008) ett urval bolagsstämmor och studerar bland annat revisorernas roll under stämman. Under våren 2011 kommer universitetet att besöka cirka 25 stämmor. Far kommer att ta del av resultatet senare under våren och vi hoppas kunna återkomma med intressanta noteringar om detta.

En stor utmaning för Far och särskilt sektionen Stora företag är att på ett bra sätt följa upp de önskemål som framkom vid mötet med finansmarknadsminister Peter Norman 11 februari. Sektionen har därför tillsatt en särskild projektgrupp som dels ska arbeta fram en ny vägledning om revisorns kommunikation med Finansinspektionen, dels utveckla den särskilda tilläggstjänst som ska granska kvaliteten i finansiella företags interna kontroll och vilken ställning den interna kontrollen har i företaget. Rapportering om projektgruppens resultat kommer att ske i Update och i Balans.

Anna-Clara af Ekenstam