Innehåll

Balans nr 5 2011

Europafrågor: Vad är egentligen en grönbok?

Det har talats en hel del om ”grönböcker”. Under vintern har exempelvis EU:s grönbok om revision diskuterats och nyligen kom grönboken om bolagsstyrning i EU. Men vad är egentligen en grönbok? Grönböcker motsvarar ungefär ett svenskt utredningsbetänkande (SOU) och utfärdas av EU-kommissionen inom ett visst politikområde. Grönböcker används för att presentera nya idéer och åtgärder inom EU och vänder sig i första hand till intresseorganisationer och intresserade personer vilka inbjuds att delta i debatter och samrådsförfarande.

Det finns även vita böcker. Vitböcker är dokument som innehåller förslag från kommissionen till gemenskapsåtgärder inom ett specifikt område. Vitböckerna innehåller konkreta förslag inom specifika politikområden och bidrar till att utveckla politiken. De motsvarar närmast en svensk regeringsproposition. Vitböcker behandlas av ministerrådet innan kommissionen börjar sitt lagstiftningsarbete. I vissa fall blir resultatet av en vitbok ett handlingsprogram för EU på det berörda området.

När kommissionen har samlat in och granskat alla synpunkter på en grönbok tar den ställning till om arbetet ska resultera i någon form av lagstiftning. Det finns olika nivåer av lagstiftning, alltifrån förordningar till yttranden.

  • Förordningar är de strängaste rättsakterna. De gäller omedelbart för alla medborgare, företag och medlemsländer i EU och kräver alltså ingen ytterligare lagstiftning i medlemsländerna.

  • Direktiv riktar sig till medlemsländerna och kan liknas vid en beställning av nationell lagstiftning. Direktiven anger vilka resultat som ska uppnås och inom vilken tid. Medlemsländerna bestämmer själva hur de ska uppnå resultaten.

  • Beslut riktar sig till medlemsländer, företag eller personer och är bindande. De utfärdas av kommissionen i enskilda ärenden med stöd i generella bestämmelser i direktiv och förordningar.

  • Rekommendationer är uppmaningar från El-institutionerna och riktar sig oftast till medlemsländer. De är inte juridiskt bindande.

  • Yttranden är inte heller bindande och anger helt enkelt en institutions ståndpunkt i en fråga.

Vad grönboken om revision resulterar i får vi veta i november då kommissionen presenterar sitt förslag till uppföljning.

Ewa Fallenius är press- och EU-ansvarig på Far.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@far.se