Innehåll

Balans nr 5 2011

Debatt: Rättslig återvändsgränd för felskrivare

Företagare eller privatpersoner som av misstag anger fel OCR-nummer på en skatteinbetalning riskerar att få betala dubbel skatt. Problemet med felskrivningar ställs på sin spets i de fall då det är underskott på det skatte-konto dit pengarna av misstag kommer in, skriver Micha Velasco, företagarombudsman vid stiftelsen Den nya välfärden.

2004 betalade en företagare i Västerås av misstag in nära 230.000 kronor på ett annat företags skattekonto. Inte förrän Skatteverket skickade en påminnelse om utebliven skatteinbetalning insåg företaget att pengarna hamnat fel. Skatteverket vägrade att göra en omföring av pengarna till rätt konto och krävde i stället att företaget skulle betala in pengarna ännu en gång. I sitt beslut att neka en återbetalning till företaget motiverades avslaget med att Skatteverket saknade rutiner för den här typen av misstagsbetalningar. Skatteverket menar också att när det saknas lagstiftning på området så får de själva tolka rättsläget. På hemmasnickrade grunder hävdar Skatteverket att de endast kan föra tillbaka pengarna om ett medgivande finns från innehavaren av det felaktiga kontot och detta dessutom har ett överskott. Beslutet överklagades av Företagarombudsmannen, men både länsrätt och kammarrätt avslog överklagan. I och med att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen vägrade prövningstillstånd i målet har fallet nått vägs ände. Det står klart att felskrivare får skylla sig själva. Följderna för bland annat bokföringsbyråer kan bli stora.

Eftersom förvaltningsdomstolarna nu har gett Skatteverket rätt att pungslå företagare för felskrivningar står det enda hoppet till ett likartat mål som just nu prövas civilrättsligt. I det målet är det en bokföringsbyrå som av misstag har angivit fel OCR-nummer då hon betalat in pengar till Skatteverket för en kunds räkning. Enligt både tingsrätten och hovrätten ska Skatteverket betala tillbaka de felinbetalade pengarna till bokföringsbyrån. Målet överklagades till Högsta domstolen som har gett prövningstillstånd. Om företaget förlorar i Högsta domstolen och om Skatteverket inte kan se orimligheten i att konfiskera pengar på grund av felskrivningar kanske skattebetalare, för sin egen säkerhets skull, blir tvungna att ändra sina inbetalningsrutiner. För att minimera risken för misstag kan den skattskyldige i stället för att ange OCR-nummer ange mottagarens namn som meddelande till betalnings-mottagaren. Frågan är om Skatteverket skulle ha resurser nog att klara den extra administration detta skulle innebära och om vi verkligen vill gä tillbaka till ett krångligare system.

Trots att detta problem uppdagades redan 2004 har Skatteverket inte lyft ett finger för att förändra lagstiftningen på området. Däremot har de skärpt de interna reglerna för misstagsbetalningar. Det tyder på en ovilja att komma ät grundproblemet. Det finns ett antal sätt att hantera den orimliga situation som nu har uppkommit. Skatteverket kan ändra sina rutiner när det gäller inbetalningar med angivande av OCR-nummer för att säkerställa att felskrivningar inte får ödesdigra konsekvenser eller självmant ändra sina rutiner när det gäller misstagsbetalningar och på eget initiativ ändra sina interna regler för att tillgodose de skattskyldigas behov av ett tryggt skatteinbetalningssystem. Om Skatteverket inte tar sitt ansvar måste lagstiftaren tydligt reglera denna typ av misstagsbetalningar. Det kan inte vara acceptabelt att de skattskyldiga varje gång de betalar in skatt ska riskera att bli skyldiga att betala in det dubbla.

Micha Velasco , företagarombudsman vid stiftelsen den nya välfärden.