Innehåll

Balans nr 5 2011

Debatt: ”Jag tror att de företag som uppnår gränsvärdena kommer att leva upp till kraven”

Det är riktigt att Bolagsverket har begränsade möjligheter att kontrollera huruvida ett aktiebolag når upp till de gränsvärden som innebär krav på kvalificerad revisor. Från Bolagsverkets sida förde vi under lagstiftningsärendet fram att det skulle vara en fördel om kriterierna för större och mindre företag kunde konstrueras på ett enklare sätt. Regeringen hade förståelse för den synpunkten men menade att den modell som valdes är ändamålsenlig och är en modell som används inom EU-rätten (se proposition 2009/10:204 sid. 71).

Reformen om frivillig revision har kommit på plats för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft genom att bland annat ta bort onödiga administrativa kostnader och skapa större valfrihet för företagen. Bolagsverket arbetar också aktivt med regelförenkling och det är därför naturligt att det skapas enkla

förutsättningar för de aktiebolag som ska ta bort kravet pä revisor ur sin bolagsordning. Se sidan 77 i nämnda proposition. Därför behöver bolagen, efter en ändring i aktiebolagsförordningen, inte bifoga en ny bolagsordning till Bolagsverket om den enda ändringen som anmäls är borttagandet av kravet på revisor. Bolagsverket har tagit fram en särskild anmälningsblankett för att underlätta för bolagen.

Det blir intressant att se om det nya regelverket kommer att fungera väl. Ett sätt att mäta detta är hur många aktiebolag som i framtiden kommer in med sin årsredovisning till Bolagsverket i rätt tid. Under de år vi har haft krav på kvalificerad revisor i alla aktiebolag har 97 procent av bolagen kommit in i rätt tid med sin årsredovisning. Det blir nu en utmaning för bolagen och deras redovisningskonsulter etcetera att hålla kvar siffran på minst den nivån och att årsredovisningarna håller god kvalité.

Jag hoppas och tror att företagen kommer att leva upp till kraven att ha auktoriserad eller godkänd revisor om man uppnår gränsvärdena. Även om Bolagsverket inte kommer att kunna kontrollera detta i någon större omfattning kommer bolagens kunder, affärspartners och konkurrenter kunna påpeka kravet på revision. Bolagsverket kan också från banker och inte minst från kreditupplysningsföretagen få indikationer på att bolaget måste ha revision. Bolagsverket kan då se till så att en kvalificerad revisor utses i bolaget och ytterst kan Bolagsverket besluta om vitesföreläggande och om tvångslikvidation om någon revisor inte utses.

Per Nordström , chefsjurist bolagsverket.