Innehåll

Balans nr 5 2011

Debatt: ”Jag tror att de företag som uppnår gränsvärdena kommer att leva upp till kraven”

Det är riktigt att Bolagsverket har begränsade möjligheter att kontrollera huruvida ett aktiebolag når upp till de gränsvärden som innebär krav på kvalificerad revisor. Från Bolagsverkets sida förde vi under lagstiftningsärendet fram att det skulle vara en fördel om kriterierna för större och mindre företag kunde konstrueras på ett enklare sätt. Regeringen hade förståelse för den synpunkten men menade att den modell som valdes är ändamålsenlig och är en modell som används inom EU-rätten (se proposition 2009/10:204 sid. 71).

Reformen om frivillig revision har kommit på plats för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft genom att bland annat ta bort onödiga administrativa kostnader och skapa större valfrihet för företagen. Bolagsverket arbetar också aktivt med regelförenkling och det är därför naturligt att det skapas enkla

förutsättningar för de aktiebolag som ska ta bort kravet pä revisor ur sin bolagsordning. Se sidan 77 i nämnda proposition. Därför behöver bolagen, efter en ändring i aktiebolagsförordningen, inte bifoga en ny bolagsordning till Bolagsverket om den enda ändringen som anmäls är borttagandet av kravet på revisor. Bolagsverket har tagit fram en särskild anmälningsblankett för att underlätta för bolagen.

Det blir intressant att se om det nya regelverket kommer att fungera väl. Ett sätt att mäta detta är hur många aktiebolag som i framtiden kommer in med sin årsredovisning till Bolagsverket i rätt tid. Under de år vi har haft krav på kvalificerad revisor i alla aktiebolag har 97 procent av bolagen kommit in i rätt tid med sin årsredovisning. Det blir nu en utmaning för bolagen och deras redovisningskonsulter etcetera att hålla kvar siffran på minst den nivån och att årsredovisningarna håller god kvalité.

Jag hoppas och tror att företagen kommer att leva upp till kraven att ha auktoriserad eller godkänd revisor om man uppnår gränsvärdena. Även om Bolagsverket inte kommer att kunna kontrollera detta i någon större omfattning kommer bolagens kunder, affärspartners och konkurrenter kunna påpeka kravet på revision. Bolagsverket kan också från banker och inte minst från kreditupplysningsföretagen få indikationer på att bolaget måste ha revision. Bolagsverket kan då se till så att en kvalificerad revisor utses i bolaget och ytterst kan Bolagsverket besluta om vitesföreläggande och om tvångslikvidation om någon revisor inte utses.

Per Nordström , chefsjurist bolagsverket.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...