Balans nr 6-7 2011

Noteringar: Regelförenkling för företag

Riksrevisionen granskar regeringens arbete

Företagens administrativa kostnader har minskat marginellt, samtidigt som kostnaderna på andra områden har ökat. Riksrevisionen inleder nu en granskning av hur regeringen utvärderar och lever upp till det så kallade 25-procentsmålet.

Av Regelrådets årsrapport 2010 framgår att regelbördan minskat med 5 procent under mandatperioden 2006–2010 – långt ifrån det uppställda målet på 25 procent. Förenklingsprojektet är nu förlängt till 2012, men av Riksrevisionens beslut framgår att det finns problem.

– Att man går vidare från en förstudie till en huvudstudie är ett tecken på att de problemindikationer som man tyckte sig se är tydliga, säger Riksrevisor Claes Norgren, som initierat studien.

”Vår hypotes är att måluppfyllelsen vad gäller det övergripande målet är låg och att den mätmetod som används för att följa utvecklingen inte fångar upp mycket av det som är relevant för att kunna uttala sig om effekterna för företagen”, skriver Claes Norgren i beslutet från 9 maj i år.

Indikationerna tyder på att företagarna inte upplevt några positiva effekter av regelförenklingsarbetet. Riksrevisionen har även kunnat konstatera att kostnaderna har ökat på flera områden, särskilt skatteområdet. Detta fångas dock inte upp i regeringens mätning som bara tar hänsyn till de administrativa kostnaderna.

Riksrevisionens granskning ska vara klar i mars nästa år.

Rakel Lennartsson