Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Inblick: Börsrevisorer får kritik av RN

Vid Tillsynsnämndens sammanträde 31 mars 2011 meddelades för första gången disciplinära åtgärder till följd av Revisorsnämndens, RN:s, kvalitetskontroller avseende revisorer och revisionsbolag som reviderar börsnoterade bolag.

I båda ärendena poängterar RN betydelsen av att det handlar om revision av börsnoterade bolag. I sådana uppdrag måste kraven på arbetet som ligger bakom revisorns uttalanden i revisionsberättelsen sättas särskilt högt, samtidigt som de överväganden som revisorn gör ofta är mer komplicerade än vad som är fallet i andra bolag.

Det ena ärendet avsåg revisorns hantering av bolagets finansiella risker (treasury). Revisorn hade bedömt risken i bolagets redovisning av finansiella instrument som medelhög. Bedömningen grundades i huvudsak på en övergripande genomgång av treasuryfunktionens organisation och en genomgång av bolagets policyer och principer. RN var av annan uppfattning och ansåg att förhållandena var sådana att revisorn i stället borde ha utgått från att den inneboende risken i treasuryfunktionen var hög och att det därmed ankom på denna att vidta åtgärder för att reducera risken till en acceptabel nivå. RN ansåg därför att revisorn hade åsidosatt god revisionssed genom att utföra en otillräcklig granskning av bolagets interna kontroll avseende treasury. Revisorn ansågs även ha utfört en otillräcklig granskning av effektiviteten i bolagets säkringar och av bolagets dokumentation av denna. Dessutom fick revisorn kritik för att han underlåtit att dokumentera sitt arbete i flera viktiga avseenden.

Vid valet av disciplinär åtgärd har nämnden vägt in att det handlar om revision av ett börsnoterat bolag. Därutöver har RN beaktat att det rörde sig om granskning av en väsentlig post med hög inneboende risk samt att postens stora volym med hänsyn till koncernens resultat, ställning och omsättning måste anses ha varit av stor betydelse för det redovisade resultatet i koncernen.

Även i det andra ärendet fann RN att revisorns dokumentation till vissa delar varit bristfällig. Vidare fann RN att revisorns granskning av värderingen av goodwill hade varit så bristfällig att han inte hade haft grund för att tillstyrka fastställande av koncernens resultat- och balansräkningar. Revisorn hade inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av en felaktig notupplysning i årsredovisningen angående värdet av goodwillposten. Han kritiserades även för att han varken uppmärksammat den bristfälliga efterlevnaden i årsredovisningen av krav i IFRS eller påtalat detta för bolagets styrelse och krävt rättelse. Revisorn hade dessutom, i rapporter till bolagets styrelse, uttalat att hans revisionsberättelser inte skulle avvika från standardutformningen, trots att bolaget vid de aktuella tidpunkterna ännu inte hade avgett någon årsredovisning. Slutligen fann RN att revisorn vid sin granskning underlåtit att uppmärksamma en pantsättning samt avgett ett revisorsyttrande för sent.

Vid valet av disciplinär åtgärd har RN uppgett att de brister som läggs revisorn till last är så allvarliga att de i sig motiverar en varning. Till detta kommer att bristerna har förekommit i revisionen av ett börsnoterat företag.

I båda fallen fick revisorerna en varning.

Fars chefsjurist Helene Agélii

helene.agelii@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...