Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Due diligence minskar risken

Bolaget A köper bolaget B eftersom detta har ett förmånligt avtal med sin huvudleverantör. Men efter en kort tid säger B:s huvudleverantör upp avtalet med A, med hänvisning till en klausul i avtalet med B om att huvudleverantören har rätt att säga upp avtalet om B byter ägare. Scenariot är inte ovanligt, men hade kunnat förutses och hanteras genom en due diligence, eller företagsbesiktning som det kallas på svenska.

Due diligence är en tjänst som är mycket efterfrågad hos advokatbyråer, men som nu även blir mer och mer efterfrågad hos revisionsbyråer. En due diligence kan göras inom flera olika områden i ett företag. Vanligast är legala och finansiella due diligence.

– I ett typiskt due diligence-uppdrag agerar vi rådgivare till en industriell eller finansiell kund på köp- eller säljsidan, säger Fredrik Steenberg, verksam inom Transaction Advisory Services på Ernst & Young.

En due diligence kan även genomföras inom specialområden och att man samarbetar över branschgränser är mycket vanligt.

– Vi arbetar alltid tillsammans med andra rådgivare, som jurister, banker men även till exempel managementkonsulter för att kunna koordinera våra insatser och för att förmedla och bekräfta viktiga iakttagelser, säger Fredrik Steenberg.

Due diligence är en företeelse som ursprungligen vuxit fram i USA och på 1980-talet var det fortfarande ganska ovanligt att man i Sverige gjorde en omfattande undersökning av målbolaget inför ett förvärv. Utvecklingen kom igång i Sverige under 1990-talet, men då var det oftast köparen som genomförde en due diligence av målbolaget. I dag är det nästan lika vanligt att den som ska sälja sitt bolag gör en egen due diligence.

– Att som säljare göra en due diligence kan föra med sig att man kortar ner säljprocessen. Men som köpare ska man då vara medveten om att due diligencen är genomförd av säljaren. I de flesta fall gör köparen ändå en egen begränsad due diligence av målbolaget, säger Sten Bauer, advokat på Baker & McKenzie.

Arbetet vid en due diligence är ofta komplext och omfattande. Dessutom sker det inte sällan under stor tidspress. Kunden kanske förväntar sig rapporten inom några dagar, för att kunna bestämma om man ska gå vidare med ett köp.

När due diligence var relativt nytt i Sverige var det inte ovanligt att unga jurister sattes på arbetsuppgiften att gå igenom ett omfattande material.

– Så är det inte längre. Vi jobbar i team och fördelen med att ha erfarna jurister som gör en due diligence är att de vet vad de ska titta efter i det material som presenteras i det så kallade datarummet, och de är ofta specialiserade inom det legala område som de granskar, säger Emma Seth, advokat på Baker & McKenzie.

Att due diligence växte fram i USA beror till stor del på att enligt amerikansk rätt gäller principen caveat emptor, det vill säga att fel i godset normalt utgör köparens risk, vilket gör att köparen har en långtgående undersökningsplikt. Enligt svensk rätt gäller inte principen om caveat emptor, men att köparen av säljaren bereds tillfälle att undersöka det som ska köpas före köpet, kan ge en liknande effekt enligt svensk rätt.

– Vid en due diligence har säljaren uppmanat köparen att undersöka bolaget, och om köparen underlåter att göra det går det inte i efterhand att åberopa fel som borde ha upptäckts. Det går heller inte att åberopa fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Kort och gott kan man säga att en due diligence innebär att man vill veta vad man köper, säger Magnus Forssman, advokat på Wistrand advokatbyrå och författare till boken Företagsöverlåtelser, en introduktion till den legala processen.

Vid en legal due diligence är det vanligt att man går igenom avtal som rör till exempel lokaler, franchiseavtal om sådana finns, leverantörsavtal, personalavtal och andra avtal för att se att dokumenten är i ordning och att alla underlag som behövs finns.

– En finansiell due diligence syftar i allmänhet till att identifiera materiella finansiella risker i målbolaget samt att verifiera antaganden som ligger till grund för värderingen, till exempel underliggande lönsamhet, rörelsekapitalbehov eller nettoskuld, men även att undersöka och kvantifiera möjliga synergier eller förbättringsområden, säger Fredrik Steenberg.

Due diligencen kan vara olika omfattande, och köpare och rådgivare bör skriva tydliga avtal om vad uppdraget ska omfatta.

– Vårt arbete innefattar oftast både finansiell och skattemässig due diligence och ibland även pensioner, IT eller olika operationella/kommersiella frågeställningar, säger Fredrik Steenberg.

Ur köparens perspektiv handlar due diligencen om att minska riskerna vid köpet, att sätta sig in i målbolagets struktur, att förstå verksamheten och bedöma huruvida denna verkligen passar in i köparens verksamhet.

– Men det handlar också om att förstå legala hinder för förvärvet, till exempel konkurrensanmälningar och tillståndsplikt, samt att undvika ansvarsförbindelser gentemot tredje man, säger Magnus Forssman.

Fredrik Steenberg betonar också vikten av att kunden och alla inblandade rådgivare kontinuerligt stämmer av sin syn på den information som framkommer, så att nyckelfrågor kan belysas ur flera perspektiv.

– Det kan handla om att man tittar närmare på en fråga legalt, miljömässigt eller skattemässigt, eller överväger vilka ytterligare formuleringar som krävs i ett potentiellt köpekontrakt, säger han.

Rent praktiskt går en due diligence numera vanligtvis till som så att säljaren lägger ut information om bolaget i ett fysiskt eller virtuellt datarum, där informationen finns tillgänglig i ett rum eller elektroniskt via nätet under en begränsad tid.

– Ofta kompletterar vi datarumsinformationen genom att vi efterfrågar ytterligare information, specifikt för vårt uppdrag. Normalt sett är även möten med ledning, revisorer och viktiga delar av ekonomifunktionen en prioritet, säger Fredrik Steenberg.

Advokatbyråerna konstaterar att det vanligaste de hittar vid en due diligence är att det saknas kompletta avtal och information om det finns eventuella eller pågående tvister som längre fram kan komma att påverka bolaget.

– Vi upptäcker att avtal inte är underskrivna, att för målbolaget viktiga avtal löper ut inom den närmaste tiden utan möjlighet till förlängning eller att motparten har en rätt till förtida uppsägning vid en viss tidpunkt eller vid en viss händelse som att målbolaget byter ägare, så kallad change of control-klausul, säger Emma Seth.

Vid en finansiell due diligence hittar man ofta justeringar till underliggande lönsamhet, exempelvis orsakade av engångsposter eller förändringar i redovisningsprinciper.

– Det kan handla om en justering av nettoskulden, till exempel underkapitaliserade pensionsåtaganden, nedskrivningsrisk i lager och kundfordringar och olika skatterisker, säger Fredrik Steenberg.

En finansiell due diligence är också ofta inriktad på att verifiera antaganden om vad som driver lönsamheten i målbolaget, exempelvis vilka produktgrupper som finns, geografiska områden, kunder, förmåga/oförmåga att genomföra prishöjningar och därigenom identifiera rörelserelaterade risker. En väl genomförd due diligence kan även utgöra grunden till en första analys av önskvärda åtgärder vid integreringen av målbolaget efter ett eventuellt köp.

När due diligencen är genomförd ska rapporten lämnas till kunden. Ofta har denne löpande fått rapporter under arbetets gång, men vid slutrapporteringen förekommer det att både den som utfört den legala due diligencen och den som utfört den finansiella due diligencen samt kunden samlas för ett gemensamt möte. Kunden får också alltid en skriftlig rapport.

– Fördelen med det gemensamma mötet är att man får hela bilden, och det minskar risken att något faller mellan stolarna, säger Sten Bauer.

När rapporten är lämnad till kunden återstår bara att gå vidare med det som framkommit.

– Vanligast är att man ser till att åtgärda eventuella fel före köpet, eller skriver in i kontraktet att kostnader som är relaterade till fel som upptäckts ska falla på säljaren. I vissa fall kan felen som upptäcks vara så allvarliga att köparen väljer att inte gå vidare i processen, säger Magnus Forssman.

Charlotta Danielsson

Due diligence

Fokus vid en due diligence (företagsbesiktning) ligger på att kartlägga affärsmässiga risker och möjligheter.

En due diligence kan utföras på uppdrag av köpare eller säljare. Vanliga områden är:

 • Finansiell besiktning

 • Legal besiktning

 • Skattebesiktning

 • Teknisk besiktning

Processen består av flera steg:

 • Förberedelse

 • Informationsinhämtning

 • Analys

 • Rapportering

 • Implementering

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...