Balans nr 8-9 2011

Reko – ett lyft för redovisningskonsulter

Standarden ger högre kvalitet och ökad kundnytta

Genom Svensk standard för redovisningstjänster, Reko har redovisningskonsulter fått ett verktyg för kvalitetskontroll och stöd i det dagliga arbetet.

I maj i år hölls den sista auktorisationsdagen för redovisningskonsulter. Far hade då genomfört totalt 50 auktorisationsdagar sedan starten i januari 2008.

I denna artikel berättar Kristina Lilja och Lotta Silfverstolpe om sina erfarenheter från arbetet med etableringen av en auktorisation för redovisningskonsulter samt framtagandet av Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Ingen kunde ana att det skulle bli en sådan anstormning av medlemmar när Far öppnade upp för redovisningskonsulter att bli medlemmar och tog fram Standard för redovisningstjänster, Reko. Men så här i efterhand kan vi konstatera att det blev en succé. Runt 2.500 redovisningskonsulter är nu auktoriserade och medlemmar i Far. Dessutom har närmare 2.500 revisorer blivit auktoriserade redovisningskonsulter. Det innebär totalt närmare 5.000 auktoriserade redovisningskonsulter i Far.

Att både redovisningskonsulter och revisorer har genomgått auktorisation för redovisningskonsulter är utmärkt och har inneburit en ökad förståelse för respektive yrkesroll samt bidragit till utvecklingen av rollen som auktoriserad redovisningskonsult och Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Redovisningstjänster utförda enligt Reko innebär höjd kvalitet i leveransen av redovisningstjänster och en ökad status för redovisningskonsulter.

I januari 2007 startades en redovisningssektion inom Far. Detta var ett led i att uppnå målet att bredda medlemsbasen till att omfatta alla som verkar inom revisions- och rådgivningsbranschen. Under sommaren 2007 blev vi ombedda att skriva en standard som Fars blivande redovisningsmedlemmar skulle kunna kvalitetskontrolleras utifrån och som dessutom skulle utgöra ett stöd i det dagliga arbetet. Det var dock kort om tid, standarden skulle börja gälla under första halvåret 2008. Då kunde vi inte ana att åren som följde skulle bli så intensiva, roliga, arbetsamma och utvecklande – både för oss själva och för branschen.

Den första standarden som togs fram, Standard för redovisningskonsulter, var en yrkesetisk regel framtagen i Fars regi och utgör grunden för Reko. Reko är en standard som Far och Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) gemensamt har arbetat fram och gäller således för samtliga medlemmar i Far och SRF. Viktigt att notera är att standarden gäller vid utförandet av redovisningstjänster och är således inte knuten till yrkesrollen i sig utan till de tjänster som utförs. Med andra ord omfattar standarden även de redovisningstjänster som utförs av exempelvis revisorsassistenter.

För tillfället pågår en uppdatering av Reko. Detta uppdateringsarbete är viktigt dels för att möta de auktoriserade redovisningskonsulternas och deras medarbetares behov av stöd i vardagen i en föränderlig värld, dels för att möta förväntningar från kunder och andra intressenter. Ju mer känd rollen och standarden blir, desto mer långtgående förväntningar och krav kommer att ställas på den auktoriserade redovisningskonsulten. Och det är bra. De auktoriserade redovisningskonsulterna fyller en viktig funktion för svenska företag och nu finns en möjlighet att tydliggöra detta genom att marknadsföra standarden, yrkesrollen och de kvalitetskontroller som alla får förmånen att genomgå.

Många frågor har diskuterats under auktorisationsdagarna, stora som små. Vi vill här belysa de vanligaste frågeställningarna samt de områden som vi upplever behöver diskuteras vidare såväl på branschnivå som inom respektive byrå. Det som beskrivs nedan rörande den auktoriserade redovisningskonsulten (ARK) gäller i de flesta fall även hans eller hennes medarbetare.

1. Reko är förebyggande hälsovård för företagens redovisning

Ekobrottsmyndigheten anser att ARK är en viktigt brottsförebyggande aktör. Genom att arbeta i enlighet med standarden upptäcker och förebygger ARK att fel och brister uppstår i kundföretagets redovisning. Att se till att företagsledningen är väl informerad om vilka lagar och regler som gäller är därmed en viktig arbetsuppgift och kräver ett proaktivt förhållningssätt. En ARK initierar och driver på arbetet med att felaktigheter rättas till.

2. Alla kunder är inte den auktoriserade redovisningskonsultens kund

Av resonemanget i föregående punkt kan härledas att en ARK inte biträder företag vars redovisning inte följer lagar och regler. Om ett företags redovisning innehåller felaktigheter och företagsledningen inte rättar till dessa måste ARK ta ställning till om han eller hon ska frånträda uppdraget eller inte. I de fall då bristerna eller felen är allvarliga och kvarstår trots påpekanden från ARK ska ett frånträdande ske.

3. Medskyldighet till bokföringsbrott eller försvårande av skattekontroll

En ARK löper mycket större risk att bli åtalad för medskyldighet till bokföringsbrott eller försvårande av skattekontroll än vad en revisor gör. Detta beror på att ARK är med och aktivt medverkar till att transaktionen genomförs. Genom att efterleva standarden med hög integritet och tidigt avsäga sig uppdrag (som de beskrivs i punkt 2) som inte uppnår tillräckligt god kvalitet, skyddar ARK både sig själv och sina medarbetare. Flera deltagare på auktorisationsdagarna som är verksamma på kombibyråer har dock upplevt att de ofta sitter i beroendeställning till revisorn som i många fall är kundansvarig och att de därmed har svårt att avsäga sig uppdrag. Många upplever till och med att de blir beordrade att fortsätta arbeta med denna typ av uppdrag. Detta är mycket olyckligt. Vi vill med detta lyfta fram diskussionen kring ansvaret inom våra respektive yrkesroller och öka förståelsen för de risker respektive yrkesgrupp ställs inför.

4. Disciplinära åtgärder

En ARK genomgår kvalitetskontroll vart tredje till vart sjätte år. Kvalitetskontrollen utförs med standarden och Fars etiska regler som grund. En ARK som inte blir godkänd i kvalitetskontrollen kan, av Fars disciplinnämnd, bli ålagd disciplinära åtgärder. Att bli av med titeln och utesluten ur Far är den hårdaste disciplinära åtgärden.

5. Håll isär yrkesrollerna

I och med att många revisorer även har blivit ARK och deltagit livligt i diskussionerna på auktorisationsdagarna har vi noterat att det kan vara svårt att hålla isär yrkesrollen som redovisningskonsult från den som revisor. En redovisningstjänst utförd enligt Reko är inte ett bestyrkande till tredje man eller en ”revision light”, ett begrepp som förekommit många gånger i diskussionerna. Som revisor med dubbla titlar gäller det att ha rätt hatt på sig. En redovisningstjänst är ett tvåpartsförhållande och rapporteringen ställs endast till uppdragsgivaren. I ett redovisningsuppdrag ingår inte att granska existens och uttala sig om denna.

6. Sist men inte minst viktigt

Att stödja företagsledningen med en god ekonomisk rapportering utifrån deras specifika behov är en central arbetsuppgift. Rapporteringen har som mål att utgöra bra beslutsunderlag för företagsledningen. Den auktoriserade redovisningskonsulten har också som uppgift att bistå med förbättringsförslag för verksamheten och på så sätt bidra till att kundföretaget bedriver en så effektiv och lönsam verksamhet som möjligt. Den som eventuellt tror att en ARK:s viktigaste uppgift är att leverera underlag till en skattedeklaration har mycket kvar att lära. Naturligtvis bistår en ARK även med detta, men det brukar inte kräva någon större arbetsinsats om ARK arbetar efter standarden och ser till att redovisningen håller hög kvalitet.

Vi har konstaterat att det finns en enorm drivkraft och kunskap hos de auktoriserade redovisningskonsulterna. Och vi är övertygade om att det är när vi arbetar tillsammans i branschen – redovisningskonsulter, revisorer, rådgivare och skatterådgivare – som vi levererar det högsta värdet för våra kunder.

Lotta Silfverstolpe och Kristina Lilja

Nya regler för auktorisation

Från och med januari 2011 gäller nya regler för att bli auktoriserad redovisningskonsult. Läs mer på <www.far.se>.