Innehåll

Balans nr 1 2012

Noteringar: Förvaltningsrätten avvisar överklagan

HQ AB är inte part i målet, meddelar Förvaltningsrätten i Stockholm i sina domskäl och avvisar HQ AB:s överklagan av Revisorsnämndens beslut att fria HQ-revisorn.

Förvaltningsrätten prövade även om HQ AB är saklegitimerad, det vill säga har ett visst intresse i saken. Bland annat hade HQ AB åberopat att Revisorsnämndens ställningstagande skulle kunna komma att få betydelse för domstolarnas prövning av HQ AB:s skadeståndstalan. Men inte heller det argumentet fick gehör av förvaltningsrätten. Klagorätt kan nämligen inte grundas på ett intresse som inte får inverka vid prövningen i första instans.

Rakel Lennartsson