Innehåll

Balans nr 1 2012

Noteringar: Ventilen tillämpas restriktivt i stoppregler för räntesnurror

Stoppreglerna för räntesnurror har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen i ett antal rättsfall nyligen. Den så kallade ventilen i ränteavdragningsbegränsningsreglerna ska tillämpas restriktivt, i endast ett av fallen var ventilen tillämplig.

Bakgrunden är stoppregler avseende så kallade räntesnurror som började gälla 2009. Stoppreglerna ska förhindra en viss sorts skatteplanering genom att begränsa vissa ränteavdrag. Det handlar om koncerninterna förvärv av aktier som finansierats genom koncerninterna lån. Men för att inte försvåra för ”vanlig” affärsmässig verksamhet infördes två undantagsfall när avdrag för ränteutgifter ändå får göras.

Ett av dessa undantag, tioprocentsregeln, prövades av Högsta förvaltningsdomstolen i ett fall. Enligt tioprocentsregeln ska ränteinkomsten som motsvarar ränteutgiften beskattas med minst 10 procent. Frågan som var aktuell i rättsfallet gällde ett belgiskt bolag. Bolagsskatten i Belgien är 33,99 procent – alltså väl över de tio procenten – men det finns däremot en möjlighet för bolaget att göra avdrag för ränta på riskkapital. Genom sådana avdrag kan avdraget understiga 10 procent och domstolen ansåg därför att tioprocentsregeln inte var tillämplig.

Det andra undantaget är den så kallade ventilen. För att den ska vara tillämplig måste både förvärvet och den skuld som ger ränteutgifterna vara huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Det är med andra ord ett allmänt hållet villkor som domstolen nu tolkat i ett antal domar.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar till förarbetena där det stadgas att ventilen ska tillämpas restriktivt. I flera av fallen ansåg domstolen att de aktuella omstruktureringarna kunde vara väl motiverade för verksamheterna. Men förvärven ansågs ändå inte affärsmässigt motiverade på det sätt som ventilen är utformad. Högsta förvaltningsdomstolen skiljer därför mellan organisatoriska och affärsmässiga skäl. Är en intern omstrukturering endast motiverad av organisatoriska skäl anses inte ventilen vara tillämplig. Följaktligen får man inte göra avdrag för ränteutgifterna i sådana fall.

Jesper Karlsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...