Innehåll

Balans nr 1 2012

Auktoriserad redovisningskonsult har uteslutits ur Far

Fars disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur Far.

Fars disciplinnämnd har vid sitt sammanträde i oktober 2011 beslutat att utesluta en auktoriserad redovisningskonsult ur Far. Konsulten har varit medlem i Far sedan februari 2009. Han bedriver sin verksamhet i ett aktiebolag där han är ensam ägare och styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är följande.

Fars kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet anmälde redovisningskonsulten till disciplinnämnden sedan kvalitetsnämnden konstaterat att redovisningskonsulten vid upprepade tillfällen inte upprättat årsredovisning i sitt aktiebolag i sådan tid att det varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom föreskriven tid.

Redovisningskonsulten uppgav att årsredovisningarna senarelagts av ”affärsstrategiska skäl”, nämligen ett önskemål att på grund av rykten hänförliga till en samarbetspartner inte släppa information om sin verksamhet förrän så sent som möjligt. Konsulten framhöll att han bedömt att bolaget hade varit betjänt av agerandet att inte upprätta årsredovisningar i tid och att ”de påföljder samhället via lagstiftning har stipulerat var acceptabla”. Hans kunder hade inte heller lidit någon skada av förhållandet.

Redovisningskonsulten menade att affärsstrategiska skäl ibland kunde tala för att ”utnyttja det utrymme lagen ger” och anförde ”den friheten har jag här valt att nyttja”. Avslutningsvis anförde han att han, sedan samarbetspartnern sålts till en annan aktör, inte såg något behov av att i framtiden senarelägga sitt bolags redovisning.

Disciplinnämnden fann att redovisningskonsulten med avsikt vid upprepade tillfällen brutit mot en central regel som det är särskilt viktigt att just redovisningskonsulter iakttar. Disciplinnämnden fann att konsulten därmed måste anses ha uppsåtligen gjort orätt på det sätt som avses i 50 § i Fars stadgar och att han därför skulle uteslutas ur Far.

Nämnden framhöll att det fick anses synnerligen anmärkningsvärt att en auktoriserad redovisningskonsult, medlem i Far, vid upprepade tillfällen uppsåtligen satt sig över gällande, straffsanktionerade, regler om upprättande av årsredovisningen i sitt eget aktiebolag. Vad redovisningskonsulten anfört om orsakerna till förseningarna ansåg nämnden vara försvårande eftersom det visade på en nonchalant inställning till det regelsystem han haft att rätta sig efter. Det var alltså inte så att han, som han hävdat, hade utnyttjat ett utrymme som lagen gav.

Fars disciplinnämnd

Ordförande i Fars disciplinnämnd är Göran Lambertz, justitieråd Högsta domstolen. Vice ordförande är Helena Jäderblom, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen.

Övriga ledamöter är: Charlotte Ahlberg, BDO, Anders Bergman, Mazars SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, PwC, Hans Fjellman, Grant Thornton, Barbara Lehto, Revisionsbyrån Lehto & Partner, Kristina Lilja, PwC, Ola Wahlquist, Ernst & Young och Peter Åkersten, KPMG.

Sekreterare i Fars disciplinnämnd är Urban Engerstedt.