Innehåll

Balans nr 10 2012

Bra resultat i kvalitetskontrollen

FARs revisorer och redovisningskonsulter håller hög kvalitet. Det visar FARs kvalitetskontroll där 86 procent av revisorerna och 79 procent av redovisningskonsulterna godkändes.

Kvalitetskontrollen för 2011/2012 är avslutad. Enligt Maria Bengtson, ansvarig för FARs kvalitetssekretariat, visar kontrollen på gott resultat.

– Majoriteten av de kontrollerade håller hög kvalitet, säger hon.

Av de 180 kontrollerade redovisningskonsulterna är 79 procent godkända. 21 procent är underkända och ska omkontrolleras kommande år. 534 revisorer har granskats, varav 272 arbetar på storbyrå med godkända interna system för kvalitetskontroll. Av resterande 262 är 86 procent godkända, 12 procent ska omkontrolleras och 2 procent har överlämnats till Revisorsnämnden.

– Att det är fler revisorer än redovisningskonsulter som blir godkända beror på att revisorerna har kvalitetskontrollerats sedan 1990-talet så de har generellt sett kommit längre med sitt kvalitetsarbete och är mer medvetna om vilka krav som ställs på dem. För många av redovisningskonsulterna är det första gången de är med om en kvalitetskontroll. Dessutom är Reko, som är utgångspunkten vid kvalitetskontroll av redovisningskonsulterna, ett relativt nytt regelverk även om många redovisningskonsulter arbetade i enlighet med Rekos krav även innan den första versionen gavs ut 2008, säger Maria Bengtson.

Hon är nöjd med resultatet men säger samtidigt att FAR självklart gärna ser att antalet godkända redovisningskonsulter ökar ytterligare. Förtroende är en viktig fråga i sammanhanget.

– Det handlar om att allmänheten och näringslivet ska kunna känna förtroende för branschen. För den som valt att inte ha revisor men anlitar en redovisningskonsult är det av stort intresse att tjänsten håller hög och jämn kvalitet, säger Maria Bengtson.

I samband med kvalitetskontrollen har de som granskats även fått möjlighet att återkoppla. Maria Bengtson konstaterar att andelen som är nöjd respektive inte nöjd med kvalitetskontrollen överensstämmer tämligen väl med andelen godkända och underkända.

– Bland redovisningskonsulterna har cirka 80 procent sagt att kvalitetskontrollen var okej eller mer än okej, och vi har till och med fått in positiva kommentarer. Cirka 20 procent var missnöjda, men till viss del handlar missnöjet om att man har missuppfattat vad kvalitetskontrollen innebär, säger Maria Bengtson.

Bland revisorerna var cirka 85 procent nöjda eller mer än nöjda med kontrollen medan cirka 15 procent upplevde missnöje.

– Att den som kvalitetskontrolleras får en chans att återkoppla är viktigt och kvalitetsnämnderna har tagit del av de synpunkter som inkommit. Vi har också fått ett kvitto på att nuvarande system fungerar bra. Men vi ska bli ännu bättre, säger Maria Bengtson.

Kvalitetskontrollen 2011/2012 utfördes av cirka 40 kontrollanter som granskade redovisningskonsulter och cirka 40 kontrollanter som granskade revisorer.

Charlotta Danielsson

Att tänka på inför kvalitetskontrollen:

Inför kommande kvalitetskontroller 2012/2013 har FAR i september skickat ut ett brev till medlemmar som är redovisningskonsulter eller auktoriserade redovisningskonsulter. Tanken är att uppmärksamma medlemmarna på vad som är viktigt att tänka på inför en kontroll och informera om vanligt förekommande brister som lett till underkännande i kvalitetskontrollen.

Uppdragsbrev. Att ha uppdragsbrev är ett skall-krav enligt Reko.

Utbildning. FARs yrkesetiska regler kräver vidareutbildning. Den som inte uppfyller vidareutbildningskravet blir inte godkänd i kvalitetskontrollen.

Dokumentation av genomförda uppdrag. Reko har flera skall-krav avseende dokumentationen.

Byråjäv. Reko 230 punkt 5 efterlevs inte alltid.