Innehåll

Revisorsnämndens nya chef Anita Wickström vill vara delaktig i debatten om förtroendet för revisionen

Anita Wickström, ny chef för Revisorsnämnden, stimuleras av samarbetet mellan olika professioner. Hennes förtroende för branschen är stort, men hon betonar vikten av att ta förtroendedebatten.

Efter 17 år i kulisserna på justitiedepartementet tar Anita Wickström steget ut i en mer offentlig roll som myndighetschef för en tillsynsverksamhet som då och då hamnar i strålkastarljuset. 22 oktober tillträdde hon tjänsten som chef för Revisorsnämnden.

– En av utmaningarna i mitt nya jobb är att delta i debatten om förtroendet för revisionen och revisorerna och vilka lärdomar man kan dra av det som har varit.

Hon betonar att det både handlar om en rent pedagogisk uppgift att informera och sprida kunskap om vad revision är och att delta i diskussionen om hur tjänsten och professionen kan utvecklas.

– Jag märker att det finns ett sug på marknaden att få mer information från revisorerna. Som jurist blir den naturliga reaktionen att fundera på hur man kan möta den efterfrågan inom de ramar som finns, som exempelvis tystnadsplikten och skadeståndsansvaret.

Ramarna, i form av lagar, god sed och internationella standarder, förändras också ständigt – det är ett arbete som måste få ta tid. Däremot anser hon att branschen själv kan genomföra en del förändringar inom de givna ramarna, som exempelvis när FAR tog fram en ny standard för revision i finansiella företag för att möta kraven på en strängare kontroll av dessa.

– De diskussioner som förs inom branschen visar att det finns ett utrymme att bli mer öppen och informativ, säger Anita Wickström.

Hennes utnämning offentliggjordes samma morgon som FAR öppnade årets branschdagar och Anita Wickström var på plats båda dagarna, för att ta pulsen på den bransch som hon nu delvis har tillsynsansvaret för.

Revisorsnämndens uppdrag är att se till att det finns kompetenta revisorer i landet och att värna förtroendet för revisionen.

– Detta gör vi genom tillsyn, men också examination, godkännande och auktorisation.

Vid sidan av det löpande tillsynsarbetet kommer hennes arbete de närmaste åren att i hög grad präglas av de genomgripande förändringar av revisionen, som diskuteras såväl i Sverige som i EU.

Inom kort kommer regeringens proposition som bygger på den sista delen i revisorsutredningen från 2008. Den kommer bland annat att handla om revisorernas skadeståndsansvar och väntas även föreslå att en enda revisorskategori införs, vilket i så fall kommer att påverka examinationen.

– Om det blir en revisorskategori måste man fundera på var man ska lägga ribban i en ny examen, säger Anita Wickström.

Även EU-kommissionens stora lagstiftningsprojekt på revisionsområdet berör tillsynen så till vida att det diskuteras en ökad europeisk samordning.

I sin tidigare tjänst som enhetschef på justitiedepartementet ansvarade Anita Wickström bland annat för bolagsrätt och redovisning, områden som i ökande grad påverkas av EU. De senaste åren har utvecklingen drivits av det så kallade 25-procentsmålet, att minska företagens administrativa börda med 25 procent.

Avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag 1 november 2010, med Anita Wickström som huvudansvarig tjänsteman, har varit den hittills största förenklingsreformen. Men regeringen är fortfarande långt ifrån att uppfylla 25-procentsmålet och nu funderar revisions- och rådgivningsbranschen på egna initiativ för att förenkla för de mindre företagen. Diskussionen om en anpassad revision för mindre företag är bara i begynnelsen, men branschens testballong har redan fångats upp av Revisorsnämnden.

– Det finns alltid en risk att reglerna utformas för att passa de stora bolagen och sedan sipprar ned på de små bolagen också, där de kanske inte behövs. Den typen av överreglering är naturligtvis en nackdel men när det gäller hur man kan lösa det är jag tudelad, säger Anita Wickström.

I branschen diskuteras möjligheten till en light-version av den lagstadgade revisionen. Mot denna står idén om att ”en revision är en revision”, det vill säga någonting som bara kommer i en version och storlek. Anita Wickström lutar åt att det senare hållet.

– Jag ser problemet med om revision skulle betyda olika sak för olika stora företag. Om det redan i dag finns ett förväntningsgap tror jag att olika revision kan leda till en ytterligare oklarhet på marknaden, säger hon.

Men diskussionen har bara börjat och Anita Wickström har inga färdiga svar, utan betonar vikten av noggrann analys och konsekvensutredning. Hon ser fram emot att fortsätta det goda samarbete med branschen som hon hade redan på justitiedepartementet.

– En anledning till att jag sökte tjänsten på Revisorsnämnden är de positiva erfarenheterna jag har med mig från justitiedepartementet av att mötas och diskutera frågor över professionsgränserna.

Rakel Lennartsson