Innehåll

Offentlig upphandling av lagstadgad revision sker ofta till ett fast pris. Det är inte förenligt med övriga lagkrav på revisorn. I ett yttrande till Upphandlingsutvärderingen föreslår FAR nu förändringar i regelverket.

Regeringen har gett Upphandlingsutredningen 2010 i uppdrag att utvärdera det aktuella regelverket som rör offentlig upphandling. Ett delbetänkande är nu ute på remiss. FAR tillhör inte remissinstanserna, men har ändå valt att kommentera delbetänkandet.

FAR konstaterar att många av de förhållanden som skapar ett onödigt merarbete för dess medlemmar i anbudssammanhang har behandlats i delbetänkandet, men det finns fortfarande områden som inte behandlats. FAR vill att gemensamma allmänna villkor utarbetas och tillämpas för fler branscher än vad som görs i dag. Om branschspecifika villkor utarbetades tillsammans med de branscher som frekvent deltar i anbudsgivningar skulle det medföra ett enklare och mer effektivt förfarande och därmed minskade kostnader.

FAR påpekar också att det finns ett behov av tydlighet vid formulering av krav på anbudsgivare och vill möjliggöra en bättre kommunikation med anbudsgivarna under upphandlingsförfarandet. Samtidigt vill branschen förbättra utvärderingsprinciperna för att undvika skenprissättningar och onödigt utnyttjande av underkonsulter.

När det gäller upphandling av lagstadgad revision uppges oftast ett fast pris för revisionen. Här vill FAR se en ändring då en revisor inte får åta sig att utföra revision till fast pris eftersom det anses hota revisorns opartiskhet och självständighet. I syfte att få till en ordning som är förenlig med övriga lagkrav på revisorer förespråkar FAR att man i samband med upphandling av revisionstjänster i stället ska kunna ange ett uppskattat pris baserat på en viss insats. FAR betonar också att vid upphandling av revision ges det allt för sällan möjlighet att upprätta ett uppdragsbrev, något som enligt revisionsstandarden ISA ska finnas för alla revisionsuppdrag.

Senast 28 juni 2012 ska utredningens slutbetänkande lämnas.

Charlotta Danielsson