Innehåll

Balans nr 3 2012

Debatt: Revisionsberättelse à la EU – något måste vara galet!

EU-kommissionen riskerar att göra framtidens revisionsberättelse onödigt krånglig och därför inte användbar för intressenterna. Vi är mycket kritiska till utvecklingen, skriver Dan Brännström och Lennart Iredahl.

Vi har skissat på hur revisionsberättelsen blir enligt EU-kommissionens förslag avseende revision i företag av allmänt intresse. I vårt exempel, som utgår från RevR 709, beaktar vi samtliga de 23 punkter (finns i artikel 22 p. 2 a-w) som förordningen räknar upp. Antalet tecken i revisionsberättelsen uppgår till EU-taket som är 10.000 tecken utan blanksteg.

Som väntat dyker det upp ett antal frågetecken när man praktiskt ska tillämpa de föreslagna reglerna. Här följer ett utdrag ur vår ”trouble list”:

  • e) Uppdragets varaktighet ska anges i detalj. Om det är flera revisorer/revisionsbyråer involverade kan informationen bli mycket omfattande.

  • h-i) Den tillämpade revisionsmetoden ska anges med förklaring av avvägningen mellan granskning av intern kontroll och substansgranskning. Det är oklart vilken detaljnivå förordningen efterfrågar.

  • j) Tillämpad väsentlighetsnivå ska anges. I exemplet är vi kortfattade och har dessutom bara behandlat väsentligheten i årsredovisningen, inte i koncernredovisningen. Möjligen efterfrågas en mer detaljerad beskrivning.

  • k) Revisorerna ska beskriva vilka huvudsakliga riskområden som identifierats vid revisionen. Erfarenheter från Frankrike säger att sådana beskrivningar blir standardiserade och intetsägande, precis som i vårt fall ...

  • l) Revisorn ska alltid lämna ett utlåtande om förutsättningarna för fortsatt drift ”under överskådlig framtid”. Något motsvarande krav ställs (än så länge) inte på styrelsen. I vårt exempel uttalar sig revisorn därför med ett negativt uttalande från en översiktlig granskning. Men vad innebär ”överskådlig framtid”? Då förordningen är alltför oklar om vad som förväntas av revisorns granskning av fortsatt drift innehåller inte exemplet någon beskrivning av denna granskning.

  • m) Revisionsberättelsen ska innehålla revisorns bedömning av bolagets system för intern kontroll med fokus på väsentliga brister. I exemplet har vi antagit att förordningen begränsar sig till intern kontroll avseende upprättande av finansiella rapporter och att revisorn utvärderar ändamålsenligheten, inte effektiviteten. Med tanke på att EU-kommissionen upprepade gånger bedyrat att det inte ska införas amerikanska regler (läs SOX) i EU har vi i exemplet använt oss av ett negativt uttalande. Av samma skäl som för granskning av fortsatt drift ovan, det vill säga oklarhet om vad förordningen förväntar sig av revisorns granskning, innehåller exemplet inte någon beskrivning av denna granskning.

  • n) Revisorn ska förklara i vilken utsträckning revisionen är avsedd för att upptäcka oegentligheter. Då god revisionssed (ISA 240) anger hur revisorn ska förhålla sig till risken för oegentligheter kunde det möjligen räcka att hänvisa till god revisionssed. I exemplet har vi valt att utveckla detta med några fler ord.

  • q) Alla medlemmar i revisionsteamet ska anges i revisionsberättelsen om revisionen har utförts av ett revisionsföretag. Detta innebär möjligen att dessa uppgifter inte krävs vid personval. En annan fråga är om uppgifterna omfattar samtliga som är involverade i revisionen av de olika koncernföretagen eller endast revisionsteamet för moderföretaget. Dessutom ska allt få plats inom 10.000 tecken.

Med tanke på det långtgående rådgivningsförbudet kan de i exemplet angivna konsulttjänsterna överraska, men EU-kommissionen skriver att exempelvis biträde vid rekrytering av höga befattningshavare kan godkännas av ett revisionsutskott. Lite galet må tyckas.

Som framgår av exemplet återfinns uttalanden med olika grader av säkerhet, det vill säga rimlig säkerhet, begränsad säkerhet och den svårfångade säkerhet som det lagstadgade uttalandet om bolagsstyrningsrapporten ger. Vi är mycket kritiska till en sådan utveckling för revisionsberättelsen. En alltför komplex revisionsberättelse blir omöjlig att förstå och därför inte användbar för intressenterna.

Dan Brännström är FARs generalsekreterare.

Lennart Iredahl är revisionsspecialist på FAR.

I exemplet på följande sidor står halvfet text för information utöver den som lämnas i dagens revisionsberättelse.

Revisionsberättelse

a. Namn på företaget.

Till årsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx1

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

b. Vad har granskats.

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för ABC AB för år 2014 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 69–71. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 50–100.2

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

g. Ramverk för redovisning.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.3

Revisorns ansvar

e. Uppdragets varaktighet.

l. Fortsatt drift.

m. Intern kontroll.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision i enlighet med det uppdrag årsstämman i ABC AB gav oss den 15 maj 2014. Vårt revisionsuppdrag inleddes ursprungligen den 12 maj 2011 och har därefter förlängts med ett år i taget. Vårt ansvar är även att uttala oss om moderbolagets och koncernens förutsättningar för fortsatt drift inom överskådlig framtid samt att lämna en bedömning av bolagets interna kontroll för upprättande av årsredovisning och koncernredovisning.456

f. Tillämpning av ISA.

l. Fortsatt drift.

m. Intern kontroll.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, samt att uppnå begränsad säkerhet om dels moderbolagets och koncernens förutsättningar för fortsatt drift, dels att inga väsentliga brister föreligger i den interna kontrollen för upprättande av årsredovisning och koncernredovisning.789

j. Väsentlighetsnivå.

Vi har i såväl planering som slutförande av revisionen tillämpat en väsentlighetsnivå på 120 miljoner kronor för årsredovisningen i sin helhet. Beträffande årsredovisningens icke-finansiella information har vi bedömt om felaktigheter i denna del kan påverka användarnas ekonomiska beslut fattade med grund i årsredovisningen.10

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

n. Oegentligheter.

Revisorn bedömer även risker för oegentligheter baserat på en professionellt skeptisk inställning och utreder eventuella misstankar om oegentligheter.11

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

t. Rättvisande bild.

v. Förenlighet med förvaltningsberättelse – årsredovisningen i övrigt.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen, och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess resultat och kassaflöden enligt internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 69–71. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.1213

l. Fortsatt drift.

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att ifrågasätta bolagets eller koncernens förutsättningar för fortsatt drift inom överskådlig framtid.14

m. Intern kontroll.

Grundat på vår granskning av bolagets interna kontroll för upprättande av årsredovisning och koncernredovisning, har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att påpeka väsentliga brister.15

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Övriga upplysningar

k. Störst risk för felaktigheter.

Vi har identifierat varulager och garantiavsättningar som områden med störst risk för felaktigheter i såväl årsredovisningen som koncernredovisningen. Därtill hör aktier i dotterbolag och goodwill till områden med stor risk för felaktigheter i årsredovisningen respektive koncernredovisningen. Vad gäller varulagret har ej orderbunden tillverkning ökat vilket har föranlett en ingående prövning av företagsledningens inkuransbedömning.16

l. Fortsatt drift.

i. Ändring av metod.

Genom granskning av den interna kontrollen inom försäljning, varuinköp, varulager, kundfordringar och leverantörsskulder har substansgranskning av dessa poster kunnat begränsas. Detta innebär ingen väsentlig förändring jämfört med föregående år.1418

c. Andra bestyrkandeuppdrag.

Under räkenskapsåret har vi även genomfört följande bestyrkandeuppdrag:19

Översiktlig granskning av delårsrapport för perioden 1 januari -30 juni 2014 och översiktlig granskning av bolagets hållbarhetsredovisning för år 2014 samt lagstadgade uttalanden med rimlig säkerhet vid bolagets inlösen av aktier. Särskild rapportering har gjorts för dessa bestyrkandeuppdrag.

q. Oberoende och teamet.

Förutom revisionsuppdraget och ovan angivna bestyrkandeuppdrag har vi endast utfört tjänster som i förväg godkänts av bolagets revisionsutskott eller, i förekommande fall, av behörig myndighet.20

r. Av revisionsutskottet godkänd rådgvning.

Tjänster som godkänts av revisionsutskottet är biträde vid bolagets rekrytering av ledande befattningshavare respektive vid upprättande av underlag till bolagets emissionsprospekt.21

s. Av myndighet godkänd rådgivning.

Tjänster som godkänts av behörig myndighet är biträde vid utformning och införande av nytt ekonomisystem respektive due diligence-tjänster i samband med bolagets förvärv av DEF AB.22

q. Oberoende och teamet.

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen har utförts på ett oberoende sätt. Förutom undertecknade, auktoriserad revisor Lennart Iredahl (huvudansvarig) och auktoriserad revisor Dan Brännström, har följande personer som alla bedömts vara oberoende och sakna direkt eller indirekt intresse i ABC AB eller närstående företag medverkat vid revisionen: auktoriserad revisor Anders Andersson, auktoriserad revisor Anna Annasson, auktoriserad revisor Bertil Bertilsson, auktoriserad revisor Berta Bertasson, övriga teammedlemmar Carl Carlsson, Carin Carinsson, David Davidsson, Doris Dorisson, Erik Eriksson, Eva Evasson, Frans Fransson, Fanny Fannysson och Göran Göransson samt skattespecialisterna Harald Haraldsson, Hilda Hildasson och Ivar Ivarsson respektive IT-specialisterna Ines Inesson, Johan Johansson och Karin Karlesson. Vidare har följande revisorer medverkat vid revisionen av koncernens verksamheter i Tyskland: Grete Klein, Klaus Schmidt, Gertrude Feld, Günther Schneider, Helmut Gross och Ingeborg Sonntag, i Storbritannien: John Johnson, Susan Simpson och Jane Jones samt i USA: Brad Bradley, Todd Thompson, Britney Spears-Brown och Hilary J Hobson.23

p. Rapport till revisionsutskottet.

Våra uttalanden i denna revisionsberättelse är förenliga med vår lagstadgade rapportering till revisionsutskottet. Den rapporteringen omfattar vårt val av metod för revisionsmässiga urval, vår bedömning av tillämpade värderingsmetoder, information om garantiåtaganden m.m. som påverkar bedömningen av förutsättningarna för fortsatt drift liksom en bekräftelse på vårt deltagande vid fysisk inventering av koncernföretagens varulager.24

u. Uppmärksammade förhållanden.

I det tryckta dokumentet anges på sidorna på sidorna 18–20 uppgifter om koncernens kostnader för forskning och utveckling, vilka är väsentligt oförenliga med den bild som koncernredovisningen ger. Jämfört med koncernens resultaträkning har sådana kostnader angetts med ett 100 miljoner kronor för högt belopp. Avvikelsen beror på att informationen baseras på en felaktig version av koncernens resultaträkning.25

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ABC AB för år 2014. Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 69–71 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

o. Efterlevnad av regler.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.26

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

w. Revisorernas hemort.

Trollhättan den 31 mars 201527

Revisorerna i Sverige AB

Lennart Iredahl

Dan Brännström

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor