Revisorn slipper skadeståndsansvar för en skatteskuld. Hovrätten ser inget samband mellan revisorns yttrande inför en bolagsfusion och den skada som bolaget påstås ha lidit.

Inför en fusion mellan bolag A och bolag B 2002 upprättade styrelsen i bolag A en fusionsplan. Planen granskades och lämnades utan anmärkning av bolagets revisor. Genom fusionen visade det sig att bolag A blev betalningsskyldigt för en skatteskuld på närmare 4,4 miljoner kronor som bolag B påförts efter att Skatteverket underkänt ett avdrag vid inkomsttaxeringen.

Bolag A gick i konkurs och konkursboet krävde revisorn på skadestånd på närmare 4,4 miljoner kronor. Konkursboet hävdade att revisorn varit vårdslös som lämnat ett rent revisionsyttrande efter granskningen av fusionsplanen.

Tingsrätten ogillade käromålet och bolag A överklagade till Svea hovrätt. Men inte heller hovrätten ger konkursboet rätt. Hovrätten konstaterar att konkursboet inte har visat att skadan hade undvikits om revisorn lämnat ett orent revisionsyttrande.

I tingsrätten hade revisorn yrkat att konkursboets ombud skulle vara solidariskt ansvarig för rättegångskostnaderna. Tingsrätten lämnade yrkandet utan bifall. Revisorn hade även yrkat på 876.000 kronor i ersättning för sina rättegångskostnader, men tingsrätten sänkte summan till 584.000 kronor. Denna del i tingsrättens dom fastställdes av Svea hovrätt.

Charlotta Danielsson