Masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys i Uppsala och Stockholm har funnits sedan 2009 och förra året gick första kullen studenter ut.

Utbildningen har blivit populär under den korta tid den har funnits, och i dag har man fler sökande än platser.

Cecilia Lindholm undervisar i redovisning på masterprogrammet och är dessutom ansvarig för SUMA i Uppsala. SUMA är benämningen på masterprogrammet, som ges i samverkan mellan de företagsekonomiska institutionerna vid Stockholms universitet och Uppsala universitet och står för Stockholm Uppsala Master of Accounting, Auditing and Analysis.

– Det finns två grundpelare i programmet. Det ena är att vi vill förena företagsekonomin och handelsrätten och det andra är att vi vill ha en vetenskaplig nivå på extern redovisning och revision och för att nå det vill vi ha disputerade lärare som själva forskar, säger Cecilia Lindholm.

Eftersom tillgången på lärare som disputerat inom revision och redovisning inte är hur stor som helst måste universiteten samverka, vilket inte ses som något problem vare sig i Stockholm eller i Uppsala.

Cecilia Lindholm betonar att universiteten och branschen interagerar och tar sin egen kurs Public Sector Accounting and Auditing som exempel. Den utvecklades efter ett uttryckligt krav från branschen att studenterna ska lära sig handelsrätt och känna till förhållandena inom den offentliga sektorn.

– Våra studenter kan aktiebolagslagen efter att ha tagit sin kandidatexamen men det finns de som inte vet att det till exempel finns en kommunallag som reglerar den offentliga verksamheten, så vi har fokus på kommuner och landsting i kursen, säger Cecilia Lindholm.

Masterprogrammet är på 120 högskolepoäng och består av fyra terminer, varav en termin där kurserna är valfria.

– Den som vill kan under den valfria terminen välja att komplettera sin kandidatexamen med kurser i handelsrätt och på så sätt uppnå den behörighet som Revisorsnämnden kräver för att avlägga prov för revisorsexamen. Men man kan också profilera sin examen enligt helt egna önskemål eller välja att studera utomlands, berättar Cecilia Lindholm.

Gunilla Eklöv Alander är ansvarig för kursen Internal auditing på utbildningen och hon efterlyser ett ännu större engagemang från branschens företag.

– Det är uppskattat att man håller gästföreläsningar och bland annat har vi ett mycket gott samarbete med Internrevisorernas förening, men jag skulle gärna se att man ytterligare engagerar sig i utbildningen. Bland annat kan man hjälpa studenterna att hitta bra uppsatsämnen så att vi får uppsatser i frågor som har både praktisk och akademisk relevans, säger hon.

Hon håller heller inte med om att intresset för revision skulle svikta bland studenterna.

– Jag har hört det förut, men undrar lite om det verkligen stämmer. Jag tror att branschen har fel syn på vad studenterna vill, och tycker att det finns ett starkt intresse för revision hos studenterna. Att det däremot inte bedrivs akademisk undervisning inom revision är märkligt, men det är en annan sak, och det är därför vi satsar på den här masterutbildningen.

Charlotta Danielsson