Innehåll

Balans nr 6-7 2012

Noteringar: Enklare redovisning – i juni fattas besluten

Nu är det dags för K3 att klubbas i Bokföringsnämnden. Beslutet är försenat och risken är att förenklingsregelverket knappt hinner träda i kraft förrän det behöver uppdateras igen på grund av EUs nya redovisningsdirektiv.

7–8 juni fattar Bokföringsnämnden beslut om K3 och före juni månads utgång väntas EU besluta om ett nytt redovisningsdirektiv. Båda besluten syftar till förenkling för företagen. Men risken är att de i stället skapar förvirring.

– K3 kommer knappt att hinna träda i kraft förrän EUs nya redovisningsdirektiv ska implementeras i svensk lag, säger Göran Arnell, redovisningsspecialist på KPMG.

Han menar att förändringarna skapar osäkerhet för företagen. Men Gunvor Pautsch, kanslichef på Bokföringsnämnden, är inte orolig för att de många nyheterna ska bli svårhanterliga för företagen.

– Jag ser inte att det kommer att bli problem eftersom EU-direktivet bygger på att företagen ska slippa en massa saker. Det handlar inte om att lägga till utan om att ta bort, säger hon.

Trots att EUs nya redovisningsdirektiv bedöms innebära stora besparingar för företagen har förslaget fått ett svalt mottagande i Sverige.

– EU tar bort redovisningsregler men riskerar att flytta den administrativa bördan till Skatteverkets behov av information för att kunna taxera företagen rätt, säger Gunvor Pautsch.

FAR har kritiserat EU-kommissionens förslag på flera punkter, bland annat den så kallade maximiharmoniseringen med långtgående obligatoriska förenklingar. Men nu när förhandlingarna går in i sitt slutskede, har många av förslagen förändrats.

Hittills har förhandlingarna gått i en riktning som passar svenska intressen, säger Stefan Pärlhem, ämnesråd på justitiedepartementet.

Bland annat har medlemsstaterna enats om att lätta på maximiharmoniseringen, vilket ger större handlingsfrihet för varje medlemsland. Även en flexibilitet i reglerna om tillämpning av principen om substance over form ser ut att kunna uppnås.

Förhandlingarna mellan medlemsstaterna har gått snabbt. Nästa steg är att nå en samsyn med EU-parlamentet. Om det lyckas kommer förslaget att antas vid första läsningen, sannolikt i juni.

Rakel Lennartsson

Fakta

EUs nya redovisningsdirektiv kommer att ersätta de fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven. K3 är huvudregelverket i Bokföringsnämndens så kallade K-projekt, som syftar till att anpassa redovisningskraven efter bolagens storlek. K2 är ett alternativ för mindre företag. K1 riktar sig till enskilda näringsidkare.