Balans nr 6-7 2012

Noteringar: Redovisning påverkar priset på aktier

”Goda nyheter” tenderar att driva upp priset under en längre tid

Redovisningens kvalitet påverkar aktiernas pris. Det visar en avhandling skriven av Hanna Setterberg vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hanna Setterberg är en av få svenska forskare som valt att forska inom ett område som av många finansanalytiker ses som extremt intressant, nämligen kopplingen mellan redovisning och börskurserna. Nu är hennes avhandling The Pricing of Earnings Essays on the Post-Earnings Announcement Drift and Earnings Quality Risk färdig och forskningsresultaten har börjat spridas. Bland annat har Hanna Setterberg varit inbjuden av Finansanalytikernas förening för att berätta om vad hon kommit fram till.

– Det är kul att få tillfälle att prata om sin forskning. Det är inte så ofta som forskarvärden möter praktiker, säger hon.

Avhandlingen kan enligt Hanna Setterberg ge en förbättrad kunskap om hur svenska investerare uppfattar företagens kvartalsresultat.

– Jag har valt att titta på ett mönster som vi sett i USA och på andra marknader och se om det även stämmer in på den svenska marknaden, säger hon.

– Det jag har kunnat se är att aktiepriset vid ”goda nyheter” tenderar att fortsätta uppåt under de tolv månader som följer efter rapportens offentliggörande. Men motsvarande prisdrift är däremot svag efter offentliggörande av ”dåliga nyheter”, fortsätter Hanna Setterberg.

Avhandlingen visar att det med en simulerad handelsstrategi gick att få en ”abnormal” avkastning på cirka en procent per månad under tidsperioden 1990–2005. Detta är enligt Hanna Setterberg i linje med vad man funnit på andra aktiemarknader, men borde egentligen inte vara möjligt att uppnå på en effektiv kapitalmarknad.

– Min forskning visar hur en drift i aktiepriserna kan vara förenlig med hur investerare uppfattar kvaliteten i signaler från redovisningen, och att fenomenet med driftande priser i alla fall delvis har att göra med informationsrisk, säger hon.

Resultaten kan tolkas som att investerare upplever att resultatmått högre upp i resultaträkningen, jämfört med resultatmått längre ner, är mindre osäkra signaler av företags värdeskapande.

– Detta är förenligt med att investerare reagerar kraftigt på dessa signaler i samband med att företag offentliggör sina kvartalsresultat. De mer osäkra signalerna genererar å andra sidan en dämpad reaktion vid rapportens offentliggörande, säger Hanna Setterberg.

Avhandlingen består av tre projekt som slagits samman och som alla studerar den svenska aktiemarknaden. Hanna Setterberg har bland annat följt tidigare forskning och hennes första studie som ingår i avhandlingen är en replica av en klassisk amerikansk studie inom området. Sedan har hon gått igenom åtskilliga bokslutsrapporter och kvartalsrapporter samt simulerat handel med aktier. I det sista projektet finner hon att kapitalkostnaden är högre för företag med lägre redovisningskvalitet.

– Varför liknande empirisk forskning inte gjorts i Sverige tidigare kan delvis förklaras med att det är svårt att få tillgång till materialet som behövs. Jag har fått bygga upp en egen databas från grunden och det har varit ett omfattande arbete att få tillgång till allt material som behövs för att kunna göra analyserna, säger Hanna Setterberg.

Charlotta Danielsson