Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Noteringar: Dubbelbestraffning okej enligt GA

EU-domstolens generaladvokat (GA) säger ja till dubbelbestraffning vid skattebrott. Haparanda tingsrätt har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen, men GA anser att den är obehörig att ta upp tolkningsfrågan till prövning. Målet handlar inte om Sveriges tillämpning av EU-rätten i den mening som avses i EUs stadga om de grundläggande rättigheterna i artikel 51.1. Skulle domstolen ändå pröva målet i sak anser GA att artikel 50 i EUs stadga inte hindrar en medlemsstat att åtala och straffa en person för brott, även om staten tidigare påfört personen en administrativ sanktion, exempelvis ett skattetillägg.

Charlotta Danielsson