Innehåll

Jessica Holtz Forsberg. Aktuell med en kurs på FAR Akademi, om mindre företags skatterisker vid gränsöverskridande verksamhet. Jurist från Uppsala med bakgrund på Skatteverket. Sedan nio år arbetar hon på PwC i Uppsala, i dag mest med internationella skattefrågor och som gruppchef för kontorets sju skattejurister.

Hur stor andel av företagen berörs i dag av internationella skatteregler?

– De flesta företag har någon form av gränsöverskridande transaktioner. Den stora skillnaden sedan den digitala ekonomins genombrott är att det i dag finns många företag som redan från starten är globala. Tidigare skedde den internationella expansionen gradvis, och ibland slumpvis därför att man exempelvis blev kontaktad av en intressent i ett annat land. Oavsett om det är ett nystartat e-handelsföretag eller ett äldre företag som expanderat långsamt, kan internationaliseringen i dag gå väldigt snabbt.

Vad är nyckeln till att lyckas internationellt?

– Tröskeln för etablering utomlands har sänkts avsevärt eftersom det i princip bara behövs en bärbar dator. Men det som till synes är enkelt, kan ge upphov till en del problem. Skattemyndigheten i det aktuella landet kan exempelvis hävda att personen med den bärbara datorn utgör ett så kallat fast driftsställe. Effekten av ett fast driftställe är att företaget måste deklarera och eventuellt betala skatt i det andra landet. Det kan också påverka den anställdes skattesituation. Flera omständigheter har betydelse för huruvida företaget anses vara etablerat – har ett fast driftsställe – i det andra landet. Tiden i landet är ibland avgörande, inte lokaler eller liknande. Nyckeln till framgång för många företag är att ha lokala partners eller lokal personal som har kunskap om landet där företaget just har etablerat sig.

Vet man ens vilket land verksamheten drivs i när transaktionerna sker över internet?

– Nej, detta är den stora knäckfrågan. De gällande internationella skatteavtalen är i många avseenden inte anpassade för den digitala ekonomin. Frågan om när ett fast driftsställe anses etablerat är bara ett exempel på detta. Det så kallade BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) som OECD lanserade 2013 är ett försök att komma fram till ett mer rättvist internationellt skattesystem för den globaliserade ekonomin. Utmaningarna är stora, och det gäller inte bara de stora företagen, utan de små har i princip samma utmaningar när det gäller förutsebarhet och riskhantering – om än i lägre skala.

Vilka är de vanligaste internationella skattefrågorna för mindre företag?

– Moms och tull är de två klassiska frågorna för mindre företag. Som tidigare nämnts är frågan om fast driftställe också vanlig. Mot bakgrund av BEPS-projektet och staternas dragkamp om skatteintäkter finns risken att även små företag åläggs att betala bolagsskatt eller källskatt i ett annat land. Det gäller att vara medveten om detta nu när den nya tekniken har gjort det enkelt att röra sig över gränserna. Jag vill absolut inte avskräcka någon, men uppmana alla att ta hjälp tidigt i processen. Det är mycket lättare för en konsult att göra ett bra jobb om den får veta om utmaningarna i förväg, i stället för att hantera riskerna i efterhand.

Hur hjälper man bäst en kund att ta steget utomlands?

– Först och främst måste du ha ett helikopterperspektiv så att du kan identifiera kundens risker, på olika områden. Det går inte att vara expert på alla skattefrågor, men det är viktigt att kunna identifiera riskerna. Det jag gör som skatterådgivare är att hjälpa kunden att bena ut situationen och prioritera – vad måste göras nu, vad kan göras om sex månader och vad kan göras om ett år? Genom att upprätta en sådan handlingsplan säkerställer man att akuta frågor hanteras direkt, medan andra kan vänta. Det sprider också kostnaden för kunden.

Vågar jag behålla kunder med internationell verksamhet, utan att vara expert?

– Det är upp till varje konsult. Det viktiga som rådgivare är att ha ett helikopterperspektiv och kunna överblicka kundens verksamhet, både nulägessituationen och en bit in i framtiden. Det beror som sagt på att det är mycket lättare att förebygga problem än att reda ut dem i efterhand. För att kunna hjälpa kunden vidare är det sedan viktigt att samarbetamed kollegor och andra personer i ditt nätverk som är specialiserade på olika områden.

Finns det typiska fällor på skatteområdet?

– Det viktigaste är att skaffa sig kunskap, utbyta erfarenheter och ta hjälp tidigt i processen. Allt i syfte att kunna göra aktiva och medvetna val. Då är det möjligt att undvika fallgroparna. En fråga som jag kan tänka mig att många företag, och deras konsulter, missar att fundera över är om de säljer produkter som kan vara påverkade av exportrestriktioner. Detta är kanske inte den mest akuta risken att hantera för ett mindre företag, men det gäller att vara medveten om sådana här saker för att kunna fatta medvetna beslut.

Men inom EU måste det åtminstone vara lättare att handla mellan länder?

– Många kunder säger just så: ”Men EU då, jag trodde det skulle vara lättare nu?” Och tullunionen är en konkret förenkling som fungerar. På moms och socialförsäkringsområdet har det också gjorts en del och det finns gemensamma regler, men det är fortfarande regler som man måste känna till och kunna tillämpa på ett smart sätt.

Hur vet man vad som är smart att göra?

– Den absolut viktigaste utgångspunkten när man diskuterar med företagen är att utgå från hur verksamheten ska bedrivas operationellt. Först frågar man sig hur man vill driva sin verksamhet, sedan tar min in skatteaspekterna. Skatten är viktig, och det vore inte affärsmässigt att inte ta hänsyn till skatteaspekter när ett företag fattar beslut, men verksamheten ska vara styrande.

Rakel Lennartsson

Checklista för etablering utomlands

  1. Kan företaget behöva betala skatt i det andra landet?

  2. Ska etablering i det andra landet ske genom filial eller dotterbolag? Vad är det för skillnad?

  3. Vad gäller för moms på kvitton och fakturor?

  4. Anställa på plats eller sända ut personal från Sverige? Vad gäller för skatt, pension, socialförsäkring och arbetsgivaravgifter? Utgör personalen ett fast driftställe?

  5. Kan företaget behöva betala källskatt på transaktioner eller vid vinsthemtagning?

  6. Är det ett EU-land?

  7. Om nej, vad gäller för tull?

  8. Säljer företaget produkter som omfattas av exportrestriktioner?

  9. Kan BEPS-projektet få konsekvenser för företaget och dess anställda?