Innehåll

Ledamöter i FAR:s policygrupp för redovisning svarar på kritiken mot nya RedR 2.

Bertil Oppenheimer framför i sin artikel ”Nya RedR 2 behöver ett nödvändigt förtydligande” ett antal problem med K2 och K3 samt dessa regelverks koppling till upprättande av en kontrollbalansräkning. Vi har i denna replik valt att enbart fokusera på frågan avseende förtydligande av RedR 2.

Som Bertil Oppenheimer beskriver i sin artikel innebär FAR:s uppdaterade RedR 2 att ett företag som tillämpar K2 i den ordinarie årsredovisningen kan välja att tillämpa K3 i en kontrollbalansräkning men ändå fortsätta att tillämpa K2 i den ordinarie årsredovisningen. Omvänt gäller också att ett mindre företag som tillämpat K3 i den ordinarie årsredovisningen kan välja K2 i en kontrollbalansräkning men fortätta tillämpa K3 i den ordinarie årsredovisningen. För att det inte ska föreligga någon osäkerhet kring detta så kommer vi föreslå att Policygruppen för redovisning förtydligar detta i samband med den årliga genomgången av FAR:s rekommendationer.

Det vi upplevde var den svåraste och viktigaste frågan vid uppdateringen av RedR 2 var huruvida regler från K2 och K3 kan blandas i en kontrollbalansräkning. Vår slutsats är att detta inte är möjligt eftersom det enligt BFN:s kategoriregelverk inte är förenligt med god redovisningssed att blanda regler från K2 och K3 i den ordinare årsredovisningen. Detta var den dominerande bedömningen i de kommentarer vi fick på vår Balansartikel i höstas. Bokföringsnämndens brev med kommentarer finns upplagt på Bokföringsnämndens hemsida. Även Beril Oppenheimer framför samma synsätt i sin artikel i Balans nr 5/2013. Där står ”Härav följer att ett K2-företag i en KBR – eller i en hypotetisk KBR – kan redovisa FoU-kostnader på samma sätt som ett K3-företag. En eventuell KBR borde i så fall helt upprättas enligt K3-principer.”

Vi vill slutligen också poängtera att syftet med RedR 2 inte är att beskriva när en kontrollbalansräkning ska upprättas utan att ge vägledning vid upprättande av en kontrollbalansräkning enligt 25:14 ABL.

Göran Abrahamsson ledamot FAR:s policygrupp för redovisning, auktoriserad revisor och redovisningsspecialist EY.

Pernilla Lundqvist ordförande FAR:s policygrupp för redovisning, ekonomie doktor och redovisningsspecialist KPMG.

Johan Månsson ledamot FAR:s policygrupp för redovisning, auktoriserad revisor och redovisningsspecialist PwC.

Fredrik Walméus ledamot FAR:s policygrupp för redovisning, auktoriserad revisor och redovisningsspecialist Deloitte.