Innehåll

Undantag från anställningsförbudet

Vid tillsynsnämndens sammanträde 5 oktober behandlades ett ärende om bland annat undantag från anställningsförbudet i en situation där revisorn vill vara verksam i ett familjeföretag parallellt med att han bedriver revisionsverksamhet. Arbetet i företaget skulle omfatta cirka 300–400 timmar per år, varav 75 procent avsåg lantarbete och 25 procent administrativa uppgifter, såsom att upprätta bokslut, årsredovisning och deklarationer. Det faktum att anställningen avsåg ett familjeföretag, bildat för att underlätta en generationsväxling i familjen, ansågs med styrka tala för att revisorn borde kunna beviljas undantag. Samtidigt framhölls att det måste beaktas att anställningsförbudet, i likhet med bestämmelsen om förtroenderubbande sidoverksamhet, syftar till att en revisor inte ska ägna sig åt verksamhet som kan medföra att förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet kan ifrågasättas. Lantarbetet ansågs inte med hänsyn till sin art ge upphov till några beaktansvärda risker ur oberoendesynpunkt. Skälen för att bevilja undantag vägde därför över. Det administrativa arbetet hade däremot en påtaglig anknytning till bolagets finansiella rapportering. På grund av detta och då bolaget hade affärskontakter med flera av revisionsbyråns kunder skulle det arbetet ge upphov till beaktansvärda risker för att revisorn och byråns oberoende skulle komma att ifrågasättas. Undantag beviljades därför inte (dnr 2015–705 och 791).

Bevarande av handlingar – olika tidsgränser

Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium för bevarande av räkenskapsinformation ska numera enligt bokföringslagen som huvudregel bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska sedan 1 augusti 2015 en verksamhetsutövare, till exempel en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, bevara uppgifter om granskning och analys av transaktioner under fem år.

Mot bakgrund av dessa bestämmelser finns det anledning att påminna om att Revisorsnämndens föreskrifter om att revisorer ska bevara sin dokumentation i minst tio år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades alltjämt gäller (4 § RN:s föreskrifter [2001:2] om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet).

Anita Wickström

Revisorsnämndens chef skriver om aktuella frågor och beslut i Balans.