Mindre byråer och flertalet myndigheter välkomnar Nordiska standarden för revision i mindre företag, medan Big4 och Revisorsnämnden avstyrker. Det framkommer när remissvaren nu har beretts.

Remissrundan visade på en splittrad inställning till förslaget om en revision anpassad för de mindre företagen, Nordisk standard för revision i mindre företag eller Standard for Audits of Small Entities (SASE). Några huvuddrag framträder ändå tydligt: Sverige, Norge och Finland är betydligt mer entusiastiska än Danmark och Island. Mindre byråer är positiva, medan Big4 är skeptiska. Tillsynsmyndigheterna i Norge och Finland är positiva, medan svenska Revisorsnämndern avstyrker förslaget.

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, har personligen gått igenom och sammanställt alla svenska remissvar – en bra bit över hundra stycken. Motsvarande siffra i Norge och Finland var runt 60 respektive 50 svar. I Island och Danmark var intresset betydligt mindre.

– Den varierande mängden svar är en återspegling av hur mycket respektive branschorganisation har pushat på i frågan, säger Dan Brännström.

Tillsammans med Bengt Skough, SME-ansvarig på FAR, har han varit en av de största entusiasterna. Och trots att remissinstanserna rest en del svåra hinder tycks han inte ha tappat modet.

– Jag jämförde det med en flodvåg när alla svar kom in. Flodvågen har mycket energi och den energin måste vi nu ta hand om på något sätt, säger Dan Brännström.

I ett första steg kommer arbetsgruppen för den nordiska standarden att omarbeta förslaget och ta tillvara alla de konkreta förbättringsförslag som kom fram i remissrundan. Parallellt med detta kommer gruppen att bearbeta den globala standardsättaren IAASB.

– En förankring hos IAASB är nyckeln för att få den nödvändiga uppbackningen från de stora byråerna, säger Dan Brännström.

Big4, liksom även RN, har avstyrkt Nordiska standarden bland annat för att det råder tveksamheter om dess ställning i förhållande till International Standards on Auditing (ISA). Om det är så att den nordiska standarden bygger på ISA innebär den strängt taget ingen förenkling, enligt kritikerna. Möjligen bara ett ännu större förväntningsgap. RN menar dessutom att nämnden inte har möjlighet att differentiera sin tillsyn.

– Den norska och den finska tillsynmyndigheten har sagt ja till förslaget, de ser behovet, säger Dan Brännström.

7 januari träffas ledarna för de nordiska branschorganisationerna inom ramen för Nordiska Revisorsförbundet (NRF) i Oslo. Nordiska standarden är självklart högt på agendan.

Rakel Lennartsson