Innehåll

Offentliga sektorn köper tjänster och varor för 700 miljarder om året. En stor del av pengarna går till byggbranschen. Och just dessa två, offentliga sektorn och byggbranschen, är överrepresenterade när det gäller mutbrott. Nu sätter nya hållbarhetslagen också nytt ljus på näringslivets arbete mot antikorruption.

Om man inte sänder ut signalen att frågan är viktig kommer korruptionen att fortgå. För vad hjälper det att slå larm om missförhållanden när ingen lyssnar? Helena Sundén är generalsekreterare på IMM, Institutet mot Mutor, och konstaterar att helt avgörande för om kampen mot korruption ska bli framgångsrik är tonen från toppen. Det vill säga att styrelser, ledningar och politiker tar frågan på allvar och signalerar det.

I takt med att mutskandaler avslöjats har näringslivet tagit itu med problemen. Inom den offentligt finansierade byggsektorn har en överenskommelse tagits fram, så att samma regler gäller för beställare och leverantörer. Överenskommelsen mot korruption, ÖMK, har tagits fram med stöd från IMM, är förankrad i byggbranschen och involverar de stora aktörerna. Ett liknande arbete pågår nu i samarbete med hälsosektorn.

Byggbranschen är överrepresenterad i statistiken över mutbrott. Men det är också där som arbetet mot mutor syns tydligt och företagen lyfter även arbetet mot mutor som en viktig del i sitt hållbarhetsarbete. NCC har sedan 2014 NCC Compass, ett verktyg för medarbetarna att kunna göra rätt.

– I det ingår information, utbildning, en ask me-funktion driven av ett fyrtiotal utbildade medarbetare, och en visselblåsarfunktion, berättar Charlotte Hagman, pressansvarig NCC.

I juni 2014 fick Sveriges Byggindustrier (BI) en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag. Medlemmar i Sveriges Byggindustrier har ombetts att aktivt ta ställning och skriva under koden.

Skanska, som också arbetar med uppförandekoder, har även valt att ta med etik som en del i sin affärsstrategi.

– Vi arbetar med kommunikation, utbildning och diskussion. Diskussioner som utgår från ett dilemma är det mest effektiva sättet att skapa en gemensam grund för hur vi ska agera. Dessutom ska alla medarbetare utbildas vartannat år. För att bygga en etisk kultur behövs en blandning av ledarskap och system. Bland annat måste man vara tydlig när det gått fel, rätta till och lära sig. Skanska accepterar inga övertramp, säger Lars Björklund, etikchef.

Arbetet mot korruption och hållbarhetsarbetet går hand i hand. Runt 1.600 företag kommer att omfattas av den nya hållbarhetslag som ska träda i kraft 1 december 2016, förutsatt att tidsplanen håller. Bland de fem upplysningar som enligt lag måste finnas med är antikorruption en. Därmed har ytterligare fokus riktats på arbetet mot korruption.

Texter: Charlotta Marténg Research: Charlotta Marténg & Henrik Frölich