Innehåll

Balans nr 1 2017

Omarbetade K2 och K3 – nu måste alla välja

Caisa Drefeldt. Redovisningsspecialist och auktoriserad revisor på KPMG i Göteborg, och fram till slutet av förra året FAR:s ledamot i Bokföringsnämnden, samt återkommande krönikör i Balans. Detta är den andra artikeln av två om förändringar i K-regelverken.

Med anledning av ändringarna i årsredovisningslagen har Bokföringsnämnden omarbetat regelverken K2 och K3. Vad är det första man ska läsa in sig på?

– Aktiebolag och ekonomiska föreningar bör läsa på noga om övergångsreglerna. De flesta förändringarna gäller för kalenderåret 2016, men det finns vissa punkter som inte behöver tillämpas förrän nästa räkenskapsår.

Vad gäller för andra företagsformer?

– Övriga företagsformer, som ska göra en årsredovisning enligt årsredovisningslagen och som är mindre, får vänta ett år till. Det blir alltså skarpt läge för val av regelverk inför år 2017. Men mitt råd är att läsa på och börja fundera redan nu så att man är förberedd när det är dags.

Vilka är de största förändringarna i K2?

– Att nu ska alla mindre företag som gör en årsredovisning tillämpa K2 (2016:10 år i mindre företag). Det innebär att nu måste alla välja, senast för räkenskapsår som påbörjas närmast efter sista december 2016 (gäller förstås inte dem som redan är inne). Min uppmaning är att verkligen läsa in sig på regelverket nu och se över sina årsredovisningsmallar med tanke på lagändringarna där vissa saker flyttats till not och andra till förvaltningsberättelsen. Men lagändringarna som återfinns i K2 i BFNAR 2016:10 gäller redan för årsredovisningen 2016, så man kan inte vänta med att se över att mallen är riktigt tills man ska göra årsredovisningen enligt K2 eller K3.

Hur kommer jag att märka av förändringarna när jag läser uppdaterade K2?

– K2:s struktur har arbetats om, och blir nu samma som för K3-regelverket. Det gör det lättare att läsa det allmänna rådet. Men det är fortfarande lika många exempel i K2.

Det omarbetade K2-regelverket är inte som tidigare utformat som separata regelverk för olika företagsformer, utan som ett samlat regelverk. Vad innebär det?

– I varje kapitel finns särregler för olika associationsformer, så man bör läsa hela kapitlet. Exempelvis finns det särregler för resultaträkningens uppställning. Även reglerna är ändrade så att varje transaktion nu ska redovisas var för sig. Det är ett klargörande och innebär exempelvis att andra säkringsredovisningar än säkringsredovisning av poster i utländsk valuta inte är tillåtna i detta förenklade regelverk. I förordet klargörs att för företag med mer komplexa transaktioner är K2 inte ett lämpligt regelverk, utan dessa bör redovisa enligt K3.

Det finns fler klargöranden och ändringar, vilka bör man känna till?

– Eftersom det inte är tillåtet att aktivera egenupparbetade anläggningstillgångar i K2 har man även klargjort skillnaden mellan förvärvade immateriella tillgångar och egenupparbetade immateriella tillgångar. Man har dessutom ändrat reglerna avseende värdering av egentillverkade varulager och arbete till fast pris så att det nu är tillåtet att ta upp skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Detta är en förändring som har efterfrågats av användarna.

Är frågan om koncernredovisning i K2 löst nu?

– Ja, ett företag som vill avge koncernredovisning i sin årsredovisning får inte tillämpa K2, utan måste tillämpa K3.

Medför det att det är tillåtet för företag som tillämpar K2 att låta en kassaflödesanalys ingå i årsredovisningen?

– Ja, företag som tillämpar K2 frivilligt kan upprätta en kassaflödeanalys. Regeln om detta finns i kapitel 21 i K2. Detta har varit väldigt efterfrågat av användarna.

Är det något mer som förenklar för den som ska tillämpa uppdaterade K2?

– Bokföringsnämnden har arbetat in de flesta brevsvar gällande K2 som man lämnat under de senaste åren, och det är bra.

Vilka är de stora förändringarna i K3?

– Den största nyheten i K3 är att regelverket inte längre ställer högre upplysningskrav än vad årsredovisningslagen gör för mindre företag. Det är en lättnad. Tidigare ställdes upplysningskrav utöver vad lagen kräver, även för mindre företag. Större företag ska även fortsättningsvis lämna alla de upplysningar som är relevanta för företaget, som K3 kräver.

– K3 har kompletterats med regler och beskrivningar runt fond för utvecklingsutgifter som är tvingande enligt årsredovisningslagen för aktiebolag och ekonomiska föreningar som aktiverar egenupparbetade immateriella tillgångar. Dessutom har man klargjort skillnaden mellan förvärvade immateriella tillgångars anskaffningsvärde och vad som är egenupparbetade tillgångar.

– I K3 har man dessutom i kapitel 17 klargjort ytterligare kring komponentuppdelning och tillkommande utgifter och klargjort att ibland behöver man göra ett partiellt byte av komponent.

Pernilla Halling

Expertens råd:

Tips till dig som ska sätta tänderna i regelverken

  • Revisorer och konsulter har all anledning att läsa om regelverken. Förutom att få koll på förändringarna, är det bra repetition. Passa på att förbereda dig inför den stora bokslutsredovisningssäsongen som kommer, säger Caisa Drefeldt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...