Innehåll

Balans nr 2 2017

Skapa värde med integrerad rapportering för SME:s

För de små- och medelstora företagen (SME:s) som är redo att ta sig an ett integrerat tänkande och rapportering kommer fördelarna överväga nackdelarna. Som revisor och konsult kan du hjälpa dem på vägen.

I december 2013 publicerade IIRC (International Integrated Reporting Council) skriften ”International Integrated Reporting Framework” i vilken integrerat tänkande definieras som ”det medvetna övervägandet hos en organisation rörande sambanden mellan dess operativa verksamhet och de olika typer av kapital en organisation använder sig av eller påverkar”.

Det är normalt sett bara finansiellt kapital som är föremål för rapportering och inte exempelvis humankapital eller socialt kapital. Integrerat tänkande leder till en integrerad beslutsprocess, på så vis att man med ett holistiskt anslag ser till det sammantagna värdet en verksamhet skapar.

Integrerad rapportering <IR> är ett sätt att kommunicera en verksamhets strategi, styrning, resultat samt framtida möjligheter att kunna skapa värde över tid. I tider av kvartalsekonomi och med beaktande av jordens begränsade resurser låter väl det som en bra tanke?

Vem kan vara bättre rustad än den kvalificerade revisorn/rådgivaren att som en trusted advisor ta sig an uppgiften med integrerat tänkande? Det finns normalt sett ingen extern intressent som kan en verksamhet bättre än dess revisor, som har djup kunskap om och förståelse för sin kunds verksamhet. Varför inte utnyttja denna kunskap till nytta för inte bara kunden utan även dig själv samt, i förlängningen, samhället i stort?

Med integrerat tänkande kan kunderna bättre förstå sin egen verksamhet. En bättre förståelse av verksamheten leder oundvikligen till bättre beslutsfattande och av det följer att affärerna går bättre! Att öppna upp sin organisation för denna typ av tänkande, att kommunicera inte bara räkenskapsinformation är ett första steg. Skapa förståelse för vikten av humankapitalet. Skapa förståelse för vikten av intellektuellt kapital. Och så vidare. När man börjar göra detta och också ser sambanden börjar man se på sin verksamhet med nya ögon.

De flesta förstår att det är få verksamheter som överlever på sikt om de inte ständigt arbetar med förbättringar och med effektiv styrning av de begränsade resurser som står till deras förfogande. Hållbarhet har inte kommit för att bara bli ett mantra. Leverantörer kräver miljövänliga transporter, personalen vill ha miljövänligt tjänsteresande och bankerna kräver långsiktighet.

Det är hög tid för de små och medelstora företagen att börja med integrerat tänkande och överväga att rapportera annan information än bara historisk finansiell information. Som deras revisor och trusted advisor kan du hjälpa dem. Ett första steg är att identifiera vilka av dina kunder som skulle kunna passa för denna typ av tänkande.

Kunder som kan vara särskilt mottagliga och dra nytta av integrerat tänkande samt även integrerad rapportering är i första hand de som har många intressenter. Det gäller såväl externa intressenter som bank och leverantörer som interna intressenter, till exempel anställda, särskilt ”millennials” (det vill säga anställda i 25-årsåldern) vilka i allt högre grad är benägna att välja arbetsgivare utifrån värderingar. Att öka förutsättningarna för att attrahera och behålla bra personal i tider av konkurrens om talanger är ett starkt incitament att börja med integrerat tänkande.

Integrerad Rapportering kräver att man har ett integrerat tänkande. Kunder eller verksamheter som är villiga att göra förändringar i sitt sätt att arbeta är normalt öppna för att ta till sig detta sätt att bedriva en hållbar och värdeskapande verksamhet.

Nedan följer några exempel på vad du kan tänka när du går igenom din kundlista med syfte att identifiera kunder som kan tjäna på ett integrerat tänkande och dito rapportering.

Företag och verksamheter inom vård-skola-omsorg

Verksamheter som till exempel arbetar med förskolor, vård och omsorg samt annan social service är bra exempel på SME:s där integrerat tänkande kan få positiva effekter. Inte sällan finns det mindre eller medelstora aktörer på detta område, de har många intressenter och är ofta beroende av bidrag från stat och eller kommun.

Anta att dessa aktörer, utöver traditionella resultat- och balansräkningar, också redovisar hur många barn de tagit hand om, kostnaden per barn och hur många tänder som undersökts. Målet är att visa vad verksamheten gör utöver att tjäna (eller förlora) pengar – på ett konkret och mätbart sätt. Integrerat tänkande är inte bara avsett att stödja och förbättra rutiner internt, utan kan också hjälpa omvärlden att förstå hur en verksamhet skapar värde.

Kunskapsföretag

Verksamheter som kunskapsföretag, exempelvis vår egen bransch, bör tjäna på att kunna mäta och redovisa till exempel hur mycket utbildning de anställda årligen genomgår samt till vilken kostnad. Sådan information kan vara av intresse inte bara för potentiella kunder utan även för framtida anställda.

Transportföretag

Företag inom transportbranschen kan kommunicera hur mycket energi de förbrukar under ett år och mäta det mot sina direkta kostnader. För att förbättra relationen energi-förbrukning/direkt kostnad kan bolagets förare exempelvis utbildas i miljövänlig körning, vilket kan mätas och kommuniceras till kunder och andra intressenter.

Andra exempel

Utöver ovanstående enkla exempel får vi inte glömma att det finns många ”non-profit organisations”. Denna typ av verksamheter har i regel många bidragsgivare samt ideellt arbetande människor, vilka tillsammans med näringsliv och kommun utgör en stor skara intressenter. I Sverige har vi ett stort föreningsliv. Att kommunicera vad och hur en non-profit-verksamhet arbetar samt visa dess mål kan vara av verksamhetskritisk vikt för dem när det gäller att säkerställa fortsatt finansiering och så vidare.

Sammanfattningsvis, all verksamhet, såväl vinstdrivande såsom non–profit, som på ett meningsfullt sätt vill möta omvärlden och driva en hållbar utveckling som skapar långsiktigt värde bör överväga integrerat tänkande som ett recept för den fortsatta verksamheten. Detta holistiska synsätt, inkluderat i integrerad rapportering, lär bli ovärderligt för inte bara de enskilda företagen utan även av stor vikt för samhället som helhet.

IFAC har nyligen publicerat ”2030 Agenda for Sustainable Development: A Snapshot of the Accountancy Profession’s Contribution”. Som en del av processen med integrerat tänkande kan vi i branschen under resans gång bidra till flera av målen i denna skrift, till exempel uppfyllelsen av mål nummer 12 (ansvarsfull konsumtion och produktion) samt mål 13 (klimatmålet).

Och visst är det roligt att bidra till något som inte bara din kund och du själv tjänar på utan något som även samhället i stort gagnas av!

Giancarlo Attolini Ordförande i IFAC:s SMP-kommitté 2012–2016, grundare av Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale e Tributario.

Mats Olsson Vice ordförande i IFAC:s SMP-kommitté fr o m 2017, Adrian & Partners AB.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...