Innehåll

Balans nr 3 2017

Ris och ros till 3:12-utredningen

FAR säger ja till slopat kapitalandelskrav och förändrade regler för generationsskiften, men riktar samtidigt kritik mot att de föreslagna 3:12-reglerna innebär kraftiga skattehöjningar.

3 november överlämnades utredningen ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” (SOU 2016:75) till finansminister Magdalena Andersson. De föreslagna reglerna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2018, och ska då tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2017.

Fredagen 10 februari 2017 var sista dagen att lämna remissvar på utredningen, som mötts av ris och ros. Så även från FAR.

– Förslaget att ta bort kravet på ägarandel om minst fyra procent är utmärkt. En sådan tröskel snedvrider ju konkurrensen och driver omstruktureringar samtidigt som samgåenden försvåras, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

I sitt remissvar säger FAR alltså ja till slopat kapitalandelskrav och förändrade regler för generationsskiften. Men när det gäller reglerna om löneuttag anser FAR att de även i utredningens förslag är för komplexa och ställer krav på orimligt höga lönenivåer. Dessutom skriver FAR i remissvaret att det är olyckligt att förenklingsregeln försämras dramatiskt för 72 procent av företagarna.

– En stor brist i förslaget är avsaknaden av förenkling. Dessutom höjs skatten kraftigt för landets jobbskapare. Det gör att man måste resa ett frågetecken kring den slutliga effekten på statsfinanserna, säger Dan Brännström.

Som väntat har 3:12-utredningens förslag till nya regler för ägare till fåmansföretag mötts av kritik från näringslivet. Slopandet av fyraprocentsspärren, samt de föreslagna reglerna som innebär en förbättring vid generationsskiften har dock tagits emot väl.

Svenskt Näringsliv, som varit en av remissinstanserna, skriver i sitt remissvar att utredningens förslag slår hårt mot företagandet.

”Förslaget kommer enligt NSD medföra den allvarliga konsekvensen att potentiella entreprenörer i minska utsträckning kommer att ta steget från en trygg anställningsinkomst till ett riskfyllt entreprenörskap.” skriver Svenskt Näringsliv.

Skatteverket å andra sidan föreslår ytterligare skärpningar av reglerna, bland annat genom en evig karens av kvalificerade andelar. Myndigheten skriver i sitt remissvar att den anser att det är viktigt med förenklingar i regelsystemet, men betonar samtidigt att det är viktigt att slå vakt om det preventiva syftet med regelsystemet i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

”Utgångspunkten för regelförändringar bör i stället vara att fördelningen mellan inkomstskattelagen förbättras så att faktisk arbetsinkomst också beskattas som sådan. Om allt för stor del beskattas under inkomst av kapital i stället för i inkomstslaget tjänst finns det en stor risk för att reglernas legitimitet urholkas” skriver Skatteverket.

Charlotta Marténg