Innehåll

Balans nr 6 2017

”Man måste kunna sova gott om natten”

Som redovisningskonsult, särskilt om du är auktoriserad, finns det en mängd lagar och regler som är en naturlig del av vardagen. Ansvaret är stort i både rollen som bokförare och som rådgivare. Men vilket är egentligen redovisningskonsultens formella ansvar och hur kommer det att förändras i framtiden?

I takt med att lagar och regler har blivit mer komplexa har det blivit allt viktigare att tydliggöra redovisningskonsultens roll kontra revisorns roll. Redovisningskonsulten är producenten, medan revisorn är granskaren. Men båda kan ha den rådgivande funktionen.

Redovisningskonsultens roll och ansvar har tydliggjorts genom införandet av den branschgemensamma standarden Reko, som säkerställer god sed vid utförande av redovisningstjänster. Den som driver ett företag har ansvar för att lagar och regler följs, det är tydligt i Reko. En auktoriserad redovisningskonsult har också ett ansvar och ska ha grundläggande kunskaper om regelverket och var gränsen går för medhjälp till exempelvis bokföringsbrott.

– Vilka skyldigheter som Reko och lagen om penningtvätt stipulerar är frågor som är grundläggande i din vardag som redovisningskonsult, konstaterar Kristina Lilja, ordförande i styrgruppen i FAR:s sektion Redovisning och redovisningskonsult på PwC.

För drygt ett år sedan dömdes en redovisningskonsult till bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll eftersom hon inte hade slagit larm om de bristfälliga underlagen i kundens redovisning. Klienten drev en pizzeria som inte hade underlag för intäkter och kostnader, och inte heller redovisade all deg, så att säga, som kom in.

– Det var ingen som pratade om bokföringsbrott och skattebrott när jag började som revisor på 1980-talet, men det har blivit bättre kontroll och en ökad vilja att göra rätt för sig, menar Kristina Lilja.

Det var pizzerians ägare som hade brustit i sin hantering, men eftersom redovisningskonsulten inte reagerade eller slog larm ansågs hon alltså ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

– Kunden hade inte följt lagen om kassaregister och underlagen till bokföringen var bristfälliga. Redovisningskonsulten utgick från att allt var riktigt, vilket inte var fallet, förklarar Kristina Lilja.

– Det är viktigt att kunden förser redovisningskonsulten med underlag som följer regler och lagar, förtydligar hon. Samtidigt ligger det på redovisningskonsulten att slå larm och avgå från uppdraget om han eller hon anser att kunden inte lämnar adekvata underlag. Redovisningskonsulten måste se till att kunden går från ”patient till klient”, annars måste han eller hon avgå från uppdraget.

I detta fall var det kanske inte tillräckligt tydligt vad uppdraget bestod i, menar Kristina Lilja. Redovisningskonsultens uppdrag måste vara tydligt och bestäms med fördel genom ett uppdragsbrev.

– Avtalet tydliggör ansvarsfördelningen. Att skriva under ett uppdragsavtal som båda parter är överens om är steg ett i en relation mellan redovisningskonsulten och kunden, menar Kristina Lilja.

När varningsklockorna ringer är det ofta något lurt på gång, är Kristina Liljas erfarenhet. Då gäller det att agera direkt.

– Om oegentligheterna inte pågår så länge kan du som redovisningskonsult stå fri från ansvar, men det gäller att påtala bristerna så fort som möjligt och agera. I en del domar har det pratats om ett år som ”relativt kort tid”. Har du som redovisningskonsult agerat och upplever du att det är du som styr din agenda kan du sova gott om natten.

Som auktoriserad redovisningskonsult är du välutbildad och har krav på dig att följa Reko. Du är även ansvarsförsäkrad. Det finns således tunga argument för auktorisation och för klienterna att anlita en auktoriserad konsult.

– Jag tycker att vi kan bli bättre på att vara professionella och inte vara så snälla. Det handlar inte om att leta fel, utan vårt jobb är ett utföraruppdrag. Vi ska hjälpa kunderna att göra rätt, de betalar för att få goda råd, konstaterar Kristina Lilja.

Att redovisningskonsultens roll kommer att förändras i framtiden råder det inga tvivel om. Bland annat kommer digitaliseringen innebära att arbetet automatiseras.

– Bokföringen och knappandet kommer att ske per automatik. Redovisningskonsultens roll blir därför att dra slutsatser av siffrorna, kommunicera det på ett bra sätt och hjälpa uppdragsgivaren med analyser, säger Kristina Lilja.

Även sättet att ta betalt kommer att förändras, tror Kristina.

– Väldigt många debiterar per timme i stället för att debitera på värde. I framtiden kommer det inte att finnas några timmar att ta betalt för och då gäller det i stället att ta betalt för det värde som man skapar.

Så, om redovisningskonsulten i dag primärt ansvarar för den löpande bokföringen gäller det i framtiden snarare att tolka och vara rådgivare kring det som redovisningen visar. Som det är nu pratar branschen om att en auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. En uppdragsgivare ska alltid kunna förstå och lita på konsultens rapporter. Om rapporterna i framtiden automatiseras kommer redovisningskonsultens ansvar kanske också att förändras?

– I dag, såväl som i morgon, kommer konsulterna ha ett utförandeansvar. Det ändras inte för att en del moment automatiseras. Det är samma logik i framtiden som nu – redovisningskonsulten tar ansvar för det jobb som utförs, däremot kan automatiseringen förändra vilka uppgifter som redovisningskonsulten åtar sig, summerar Kristina Lilja.

Christian Albinsson

Riskhantering – så minimerar du riskerna!

 • Skriftliga uppdragsavtal

 • Ansvarsförsäkring

 • Kunskap om kunden

 • Aktivitet – proaktivitet

 • Svara inte allmänt på komplexa frågor

 • Stäm av med experter

 • Dokumentera utfört arbete, lämnade svar och givna förutsättningar

Redovisningskonsultens uppgift

 • Uppdragsförhållande

 • Uppdragsavtal

  • definierar uppdragets omfattning

  • villkor för uppdraget

  • skriftligt och undertecknat

Professionella krav vid utförande av uppdrag

 • god redovisningssed

 • god yrkessed för redovisningstjänster uttryckt genom Reko

 • yrkesetiska regler

Olika typer av ansvar

Skadeståndsrättsligt ansvar

 • Rekvisit: ansvar (uppsåt eller vårdslöshet), skada och adekvat kausalitet (orsakssamband)

 • Principalansvar

 • Max tio års preskriptionstid

Straffansvar

 • Bokföringsbrott

 • Försvårande av skattekontroll

 • Skattebrott

 • Medhjälp till bokföringsbrott/skattebrott

 • Brott mot lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)

Disciplinansvar

 • FAR:s disciplinnämnd

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...