Innehåll

Balans nr 9 2017

Bisyssla – okej eller skadar förtroendet?

När kan en arbetstagares bisyssla skada tredjemans förtroende för arbetsgivarens verksamhet? En intressant fråga som belyses bland annat i två ganska nyligen avgjorda domar av Arbetsdomstolen, skriver advokat Annelie Lönnborg, Advokatfirman Nova.

Arbetsdomstolen har kort inpå varandra i två avgöranden nyligen prövat frågan om en bisyssla varit förtroendeskadlig eller inte. Frågan som dyker upp är givetvis – har arbetsgivaren rätt att förbjuda en bisyssla? Lite övergripande kan man säga att bisysslor är tillåtna, i vart fall inom den privata sektorn. En bisyssla får dock inte påverka arbetet negativt eller arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren och inte heller tredjemans förtroende. Om bisysslan på något sätt kan anses konkurrera med arbetet utgör bisysslan ett brott mot anställningsavtalet, vilket ofta är att anse som såpass allvarligt att grund för anställningens avslutande föreligger.

Inom den offentliga sektorn är rätten till bisyssla mycket mer reglerad och också strängare, än inom den privata sektorn. Vid bedömningen om arbetsgivaren inom den offentliga sektorn har rätt att förbjuda en arbetstagares rätt till bisyssla ska risken för förtroendeskada prövas. Det handlar då inte om risken för att arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren skadas, utan om risken för att tredjemans förtroende för arbetsgivarens verksamhet skadas. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att risken för förtroendeskada finns.

Anneli lönnborg är advokat på advokatfirman Nova. Hon skriver om arbetsrätt i Balans.