Innehåll

Balans nr 3 2018

När har revisorn tystnadsplikt?

FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om revisorns tystnadsplikt. Balans har vänt sig till advokat Carl Svernlöv för att få svar på de viktigaste frågorna.

1 Var finns revisorns tystnadsplikt reglerad?

Svar: Revisorns tystnadsplikt regleras bland annat i aktiebolagslagen (ABL) 9:41, i revisorslagen 26 § och IESBA:s etikkod punkt 100.5 d. FAR:s medlemmar har dessutom förbundit sig att följa FAR:s etiska regler, där frågor om tystnadsplikt och upplysningsskyldighet finns i EtikU 2.

2 Vad innebär revisorns tystnadsplikt?

Svar: Rent allmänt kan man säga att revisorn inte får röja eller använda uppgifter som han eller hon fått i yrkesutövningen och som kan skada bolaget.

3 Finns det situationer då revisorn kan eller ska göra avsteg från tystnadsplikten?

Svar: Ja, i vissa situationer och beträffande viss information kan det föreligga upplysningsskyldighet för revisorn, alternativt en skyldighet att agera/rapportera vid misstanke om brott.

4 Vilka kan konsekvenserna bli om revisorn bryter mot tystnadsplikten?

Svar: Det finns en rad konsekvenser beroende på hur allvarligt ärendet är:

Associationsrättsligt skadeståndsansvar enligt 29:2 ABL. Revisorn kan även bli entledigad från sitt uppdrag om bolaget anser att han eller hon brutit mot sin tystnadsplikt och företagsledningen begär att revisorn skiljs från sitt uppdrag.

Straffansvar enligt brottsbalken i grövre fall av brott mot tystnadsplikten; trolöshet mot huvudman BrB 10:5. Men observera att brott mot tystnadsplikten i 9:41 ABL inte kan medföra ansvar enligt BrB 20:3 (se ABL 30:1 st. 5). Straffansvar kan leda till ersättning för ren förmögenhetsskada enligt SkL 2:2.

Näringsrättsligt ansvar i form av disciplinåtgärd från Revisorsinspektionen vid brott mot 26 § Revisorslagen. Disciplinåtgärden kan vara i form av erinran, varning eller upphävande av revisorns godkännande eller auktorisation.

Åtgärd från FAR:s disciplinnämnd. Disciplinnämnden prövar anmälningar mot FAR-medlemmar rörande överträdelser av god yrkessed, dock inte ärenden som ligger inom Revisorsinspektionens tillsynsområde. Åtgärder som disciplinnämnden kan ta till är uteslutning, varning eller erinran.

5 Vad gäller om revisorn blir kallad till förhör i en brottsutredning avseende en revisionskund?

Svar: I denna situation har revisorn upplysningsplikt, enligt 9:46 ABL. Revisorn är skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

6 Hur ska revisorn agera om material rörande en revisionskund begärs ut i en brottsutredning?

Svar: Revisorn är skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål, enligt 9:46 ABL.

7 Vad ska revisorn göra om Ekobrottsmyndigheten (EBM) utreder en revisionskund och vänder sig till revisorn för att få information?

Svar: Revisorn har upplysningsplikt och är skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål, enligt 9:46 ABL.

8 Har revisorn upplysningsplikt om Skatteverket gör en revision hos en revisionskund och kontaktar revisorn för att få information?

Svar: Revisorn har upplysningsplikt, dock med vissa begränsningar när det gäller till exempel skatterådgivning.

9 Gäller upplysningsplikten även när en likvidator begär information om en revisionskund?

Svar: Ja, revisorns har upplysningsplikt även i detta fall. En likvidator ersätter styrelsen och har rätt till samma information som styrelsen.

10 Vad gäller om en konkursförvaltare begär att få ut revisionskundens material?

Svar: Revisorn har upplysningsplikt. I ABL 9:46 st. 1 står det att revisorn är skyldig att lämna konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter om bolaget är försatt i konkurs.

11 Gäller detta också om det är en särskild granskare som begär att få ut revisionsmaterial?

Svar: Ja, revisorn har upplysningsplikt mot särskild granskare enligt ABL 9:46 st. 1.

12 Aktieägarna i ett företag är ovänner och en av dem vänder sig till revisorn för att få information om företagets redovisning, vad gäller då?

Svar: Revisorn har tystnadsplikt gentemot enskilda aktieägare. Bolagsstämman kan dock besluta att revisorn ska lämna svar på frågan.

13 Aktierna i bolaget har överlåtits och styrelsen samt revisorn har bytts ut. Den nya styrelsen vill ha information från den tidigare revisorn. Hur ska revisorn agera?

Svar: Revisorn har tystnadsplikt. Etikkoden, 140.6, säger att principen om tystnadsplikt måste fortsätta följas även när relationen mellan en medlem och en kund eller arbetsgivare upphör.

Dock är revisorn enligt ABL 9:46 skyldig att lämna de upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter till den nya revisorn. Detta framgår även av RevR 11.

14 Om kundens kontaktperson på banken ringer och vill ha senaste balans- och resultatrapport, vad ska revisorn göra då?

Svar: Revisorn har tystnadsplikt. Kunden kan lösa tystnadsplikten men enligt EtikU 2 p. 3.4 bör revisorn även i situationer då uppdragsgivaren ger revisorn tillstånd att lämna information noga överväga om yppandet kan leda till skada för kunden. Revisorn ska även iaktta det berättigade intresset hos andra intressenter än kunden. Revisorn bör exempelvis inte godta att lämna fortlöpande information till en kreditgivare enligt en generellt utformad fullmakt. Även om det inte direkt skulle strida mot någon tystnadspliktsbestämmelse, skulle det kunna äventyra omvärldens förtroende för revisorns opartiskhet och självständighet. Den information som kreditgivare behöver bör som regel i stället begäras från kunden.

15 Vad gäller om en revisionskund är inblandad i en tvist och kundens advokat kontaktar revisorn för att få information?

Svar: Revisorn har tystnadsplikt, men kunden kan ge tillåtelse och alltså lösa revisorn från tystnadsplikten.

16 Vad gäller om revisorn misstänker penningtvätt?

Svar: Revisorn har upplysningsplikt på grund av misstanke om brott. Enligt penningtvättslagen ska revisorn utan dröjsmål lämna uppgifter om de omständigheter som tyder på penningtvätt till Polismyndigheten.

17 Gäller rapporteringsplikten om revisorn misstänker att en anställd hos kunden har förskingrat pengar?

Svar: Nej, i detta fall har revisorn tystnadsplikt. Rapporteringsplikten gäller inte vid misstanke mot vanliga arbetstagare.

18 Men vad gäller om revisorn misstänker att en styrelseledamot har förskingrat pengar?

Svar: Om misstanken om förskingring rör en medlem av bolagsledningen är revisorn skyldig att rapportera misstanken.

19 Vad gäller om revisorn anlitar en expert för att ta ställning till en revisionsfråga?

Svar: I detta fall kan revisorn göra avsteg från tystnadsplikten under förutsättning att han eller hon har försäkrat sig om att experten är advokat eller annars har tystnadsplikt. Revisors tystnadsplikt enligt ABL omfattar inte situationer då utlämnandet inte är eller kan vara bolaget till någon skada och i aktuellt fall är det svårt att se att någon skada skulle kunna uppstå.

20 Vad gäller om en aktieägare ställer en fråga på bolagsstämman?

Svar: Revisorn har upplysningsplikt gentemot stämman, men strikt talat inte mot enskilda aktieägare. I princip måste stämman därför godkänna att revisorn besvarar en aktieägares fråga på stämman. Rent praktiskt förekommer detta dock sällan och revisorn brukar svara på de frågor som ställs till honom eller henne på stämman. Revisorn måste dock alltid enligt ABL 9:45 försäkra sig om att informationens lämnande inte skulle vara till väsentlig skada för bolaget. Observera att bolagsstämman inte – med mindre än samtliga aktieägares samtycke – har möjlighet att generellt häva revisorns tystnadsplikt, varken mot stämman eller mot någon annan.

Pernilla Halling

Aktiebolagslagen 9:41

Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller någon utomstående obehörigen lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget.

IESBA:s etikkod punkten 100.5 d

Tystnadsplikt – att respektera sekretessen hos information som inhämtats till följd av yrkes- och affärsmässiga relationer och därför inte lämna ut sådan information till externa parter utan korrekt och särskild befogenhet, såvida det inte finns en juridisk eller yrkesmässig rätt eller skyldighet att lämna ut den, och inte heller använda information för att uppnå personliga fördelar för medlemmen eller tredje man.

Revisorslagen 26 §

En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.