Innehåll

Om revisorn inte kan få fram tillräckligt med revisionsbevis för att kunna tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet är RevR 209 tydlig: Revisorn bör i normalfallet avstyrka.

Håkan Malmström, ordförande i FAR:s policygrupp för revision och auktoriserad revisor vid PwC, vill slå ett slag för RevR 209. Alla borde läsa den menar han, för att få en bättre bild av vad förvaltningsrevision innebär.

I RevR 209 3.14 räknas tre frågor upp som revisorn bör ta ställning till innan denne formulerar sitt ställningstagande om ansvarsfrihet. (se faktaruta).

– Om revisorn svarar ja på alla tre frågorna ska ansvarsfrihet avstyrkas, säger Håkan Malmström.

Vid utförandet av förvaltningsrevisionen ska revisorn bland annat granska att styrelsens beslut är formellt riktiga och inte bryter mot lagar eller instruktioner från stämman, alternativt om det handlar om en ekonomisk förening inte strider mot föreskrifter i stadgarna. Håkan Malmström betonar att det inte betyder att en styrelse inte får fatta dåliga beslut, men besluten måste fattas på rätt sätt.

– Vid granskningen tittar revisorn på om besluten som styrelse eller vd fattat har orsakat bolaget skada eller om de kan komma att orsaka bolaget skada. Det ska ha skett uppsåtligt eller av oaktsamhet, genom att styrelsen eller vd:n vidtagit åtgärder eller underlåtit att agera och det har lett till att bolaget orsakas skada, säger Håkan Malmström och tar ett exempel:

Ett företags styrelse beslutar om ett väsentligt företagsförvärv, utan att dessförinnan ta fram några beslutsunderlag och utan att förvissa sig om att det ligger i bolagets intresse. Även om köpet i sig inte behöver innebära att bolaget skadas kan ett sådant förvärv föra med sig skada för bolaget i framtiden. Alltså bör inte revisorn tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

– Det här är ju ett förenklat exempel och många gånger är förvaltningsrevisionen komplex och svår, men just därför är det väldigt viktigt att revisorn utför den omsorgsfullt, säger Håkan Malmström.

Hur ska då revisorn agera om denne inte får tillräckliga revisionsbevis för att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet? Praxis från Revisorsinspektionen och från domstolar ger revisorn möjlighet att varken tillstyrka eller avstyrka, men FAR:s policygrupp för revision anser att i ett sådant läge bör revisorn avstyrka ansvarsfrihet.

– RevR 209 säger att man i normalfallet då ska avstyrka, osäkerheten talar i så fall för att stämman ska hålla dörren öppen för att kunna utreda saken närmare. Genom att avstyrka ger revisorn stämman den bästa vägledningen för dess beslut, säger Håkan Malmström.

Charlotta Marténg