Innehåll

Revisionsbyråerna ser ett ökat intresse från företagen att få en mer övergripande kontroll över tullfrågorna.

Våren 2019 avslutades Tullverkets senaste granskning av de 100 största importbolagen i Sverige. Granskningen visade på att två tredjedelar av bolagen brister i sin tullhantering och därför påfördes någon form av tullavgift.

– Vi kan bistå med utbildningsinsatser inom tullområdet och att strukturera en starkare egenkontroll för företaget, säger Benny Persson, Director Global Trade Advisory, Deloitte.

Samtliga byråer inom Big 7 konstaterar att tullfrågor är ett växande rådgivningsområde. Framför allt handlar det om att skapa administrativa rutiner kring tullar, importmoms och punktskatter är kostnadsbesparande och minskar risken för misstag och onödiga avgifter.

– Goda tullrutiner bidrar också till goda relationer med berörda myndigheter i olika länder, leverantörer och kunder i de länder man är verksam, säger Carin Gerding, skattekonsult på Grant Thornton.

På KPMG har man flera exempel där kostsamma påföljder kunnat undvikas genom bättre rutiner och menar att branschen inte bara kan bidra med processer för ökad effektivitet och kontroll utan även med dataanalyser av befintliga flöden.

Annika Östman, Customs Director på BDO, ser en förklaring till den ökade efterfrågan i den nya tullagstiftningen.

– Tullverket ställer högre krav på att importören eller exportören upprättar korrekta tulldeklarationer, säger hon.

Det kan också handla om frågor där tullhanteringen är en del av de övriga frågor som företagen måste beakta i en transaktion och där även andra myndigheter och regelverk måste kopplas in, betonar han.

– Då växer frågorna ganska snabbt till olika typer av exempelvis tillståndshanteringar, registreringar, varuklassificeringar, compliance, ursprungsfrågor, restriktioner, garantifrågor och bistå vid processer. Vi jobbar också mycket med frågor som rör moms och olika punktskatter som kan bli aktuella att se över vid importer och exporter, säger Zoran Dimoski, ansvarig för Customs and Global Trade – Indirect Tax på EY.

Tullfrågor kan uppfattas som ett nödvändigt ont av företagen men medvetenheten har ökat och i större företag är tullfrågorna allt oftare strategiska frågor på ledningsnivå.

– För de mindre företagen är tullhanteringen i praktiken ofta delegerad till externa logistikpartners. Där blir vi som rådgivare oftast inte inkopplade förrän något gått snett. Då är det inte alltid möjligt att korrigera misstaget, men vi kan bidra till att stärka rutinerna framåt, säger Carin Gerding, Grant Thornton.

Text: Charlotta Marténg och Martin Wallström